ZAJĘCIA POZALEKCYJNE

W NSP im. S. LEMA W BIBICACH

 

System zajęć pozalekcyjnych został skonstruowany w taki sposób, aby umożliwić dzieciom wszechstronny i aktywny rozwój ich zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji. Oferta warsztatów jest bardzo szeroka – ułatwia to dziecku wybór interesującej go dziedziny nauki, sztuki lub sportu, sprzyja też sprecyzowaniu i rozwijaniu konkretnych fascynacji i talentów. Pod koniec edukacji uczestnicy zajęć dodatkowych otrzymują dyplomy lub certyfikaty wraz ze szczegółowym opisem zdobytej wiedzy i umiejętności.

Większość zajęć ponadprogramowych odbywa się w godzinach popołudniowych. W uzasadnionych przypadkach warsztaty specjalistyczne mogą zostać zorganizowane w godzinach porannych, tuż przed rozpoczęciem lekcji obowiązkowych. Uczniowie (lub – w klasach młodszych - ich Rodzice) deklarują uczestnictwo w wybranych zajęciach w terminie do 10 września każdego roku szkolnego. Po zebraniu deklaracji dyrektor szkoły podaje do wiadomości Rodziców i uczniów tygodniowy harmonogram zajęć pozalekcyjnych. Warsztaty rozpoczynają się w połowie września.

Każdego roku – w miesiącach wiosennych – organizujemy Festiwal Zainteresowań. Dzieci mają wówczas możliwość zaprezentowania swoich pasji, hobby, fascynacji, zarówno tych rozwijanych na szkolnych warsztatach, jak i zupełnie nie związanych z programem zajęć. Wybór formy wystąpienia należy do ucznia – mogą to być prezentacje multimedialne, mini-wykłady, projekcje filmowe, wystawy prac, koncerty, spektakle, prelekcje, referaty, quizy, pokazy sportowe, projekcje artystyczne itp. Dyrektor szkoły określa termin Festiwalu w terminarzu imprez szkolnych, wyznacza także nauczyciela odpowiedzialnego za organizację oraz ustalenie zasad i terminu festiwalowych zgłoszeń.

 

Sekcje przedmiotowe

 


Docelowo w naszej szkole planujemy uruchomienie siedmiu sekcji przedmiotowych, których kierownicy będą odpowiedzialni m.in. za organizację i przebieg zajęć pozalekcyjnych:

 

 

I SEKCJA JĘZYKÓW OBCYCHW ramach pracy sekcji oferujemy:

 

 • Dodatkowe zajęcia z j. francuskiego, niemieckiego, włoskiego lub rosyjskiego (dla kl. I-III)

 

Zajęcia przewidziane są dla dzieci na etapie nauczania zintegrowanego (uczniowie starszych klas uczestniczą w zajęciach z drugiego języka obcego w ramach lekcji obowiązkowych). Grupy formowane są przede wszystkim pod kątem poziomu zaawansowania językowego dzieci. Warunkiem powstania grupy dodatkowego języka obcego jest zgłoszenie udziału co najmniej 5 osób na danym poziomie językowym. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 30 min.

 

 

II SEKCJA MUZYKI I TAŃCA

 


W ramach pracy zespołu oferujemy:

 

 • Naukę tańca towarzyskiego (dla klas I-VI)

 

Zajęcia prowadzone są przez instruktora tańca towarzyskiego (podstawowy program zajęć realizowany jest w naszych przedszkolach). Podczas warsztatów tanecznych dzieci przygotowują układy w ramach tańców standardowych (walc angielski, tango, walc wiedeński, foxtrot, quickstep), latynoamerykańskich (samba, cha-cha, rumba, pasodoble, jive), polskich (polonez, mazur, krakowiak, kujawiak) i innych (blues rock, boogie-woogie, charleston, mambo, polka, salsa, twist). Raz w roku organizujemy pokaz, umożliwiający dzieciom publiczną prezentację swoich umiejętności tanecznych. Zajęcia w ramach tańca towarzyskiego odbywają się raz w tygodniu po ok. 45 min.; grupy liczą do 16 osób i formowane są pod kątem wieku dzieci.

 

 • Studio Tańca Współczesnego (dla klas I-VI)

 

Treść zajęć skonstruowana została m.in. w oparciu o elementy baletu współczesnego, jazzu i swingu. Celem autorów programu tańca współczesnego jest rozwijanie w dzieciach umiejętności wyrażania emocji i uczuć za pomocą rytmu i ruchu. Ważnym aspektem są zdolności aktorskie – na zaawansowanym etapie kształcenia warsztaty taneczne przybierają postać teatru tańca. Podczas corocznego pokazu dzieci przedstawiają swoją choreografię, przygotowaną wraz z instruktorem w ramach zajęć w Studio Tańca Współczesnego. Warsztaty odbywają się raz w tygodniu po 30-45 min., pod kierunkiem instruktora baletu współczesnego; grupy liczą maks. 12 osób.

 

 • Balet klasyczny (dla klas I-VI)

 

Zajęcia prowadzone są przez pedagoga baletu. Podczas lekcji dzieci poznają podstawowe figury baletowe, ćwiczą prawidłową postawę ciała i koordynację ruchową, nabierają płynności ruchu. Uczestnicy naszej szkółki baletowej prezentują swoje umiejętności podczas pokazu tanecznego, organizowanego pod koniec każdego roku szkolnego. Zajęcia baletowe odbywają się w grupach zbliżonych wiekowo, raz lub dwa razy w tygodniu (w zależności od stopnia zaawansowania dzieci) i trwają 45 min.

 

 • Lekcje gry na instrumencie (dla klas I-VI)

 

Uczniowie NSP im. S. Lema mogą się uczyć gry na fortepianie lub gitarze. W trakcie zajęć realizowany jest program nauczania z zakresu gry na danym instrumencie, przeznaczony dla uczniów szkół muzycznych. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu (w zależności od stopnia zaawansowania dziecka) po 30 min.; prowadzone są w trybie indywidualnym przez nauczycieli-instrumentalistów z wykształceniem kierunkowym. Raz w roku organizujemy koncert, podczas którego młodzi muzycy mogą zaprezentować publiczności swoje umiejętności.

 

 • Chór lub zespół kameralny (dla klas IV-VI)

 

Zajęcia przeznaczone są dla starszych dzieci pasjonujących się muzyką. O przyjęciu dziecka do chóru decyduje dyrygent na podstawie wyników testu słuchowego, przeprowadzonego w ramach naboru do zespołu. Chór szkolny (lub zespół wokalno-instrumentalny) koncertuje podczas uroczystości szkolnych, ale także na imprezach zewnętrznych. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 45-60 min. (w ramach przygotowań do konkretnego występu ilość zajęć może zostać zwiększona).

 

 

III SEKCJA PLASTYKI I SZTUK PRZESTRZENNYCH

 


Nauczyciele pracujący w zespole plastyków są odpowiedzialni za dekorację pomieszczeń szkolnych, organizację wystaw i wernisaży oraz scenografię spektakli i uroczystości. W ramach pracy zespołu zaplanowane zostały następujące rodzaje zajęć pozalekcyjnych:

 

 • Warsztaty malarstwa i rysunku (dla klas I-VI)

 

Zajęcia odbywają się w szkolnej pracowni plastycznej oraz – w miarę warunków pogodowych – w plenerze. Dzieci poznają m.in. technikę szkicu i malowania na płótnie, zdobywają też umiejętności z zakresu nietypowych technik plastycznych (np. rysunku węglem, marmurkowania papieru, łączenia pasteli z różnymi typami farb itp.). Zajęcia odbywają się w kilkuosobowych grupach zbliżonych wiekowo, raz lub dwa razy w tygodniu po ok. 45 min. Prace dzieci publikowane są na naszej stronie internetowej a także w ramach wernisaży i wystaw szkolnych.

 

 • Warsztaty rzeźbiarskie (dla klas I-VI)

 

Program zajęć obejmuje m.in. pracę z gliną rzeźbiarską, masą ceramiczną, masą solną i gliną artystyczną, zawiera także podstawy rzeźbienia w drewnie. W strukturę zajęć włączone są elementy historii rzeźby, ze szczególnym naciskiem na dzieła artystów związanych z Krakowem i Małopolską. W ramach kursu rzeźbiarskiego przewidziane są wycieczki edukacyjne na terenie Krakowa. Warsztaty rzeźbiarskie odbywają się w kilkuosobowych grupach, raz w tygodniu po 45 min. Prace dzieci publikowane są w ramach wystaw szkolnych.

 

 • Grafika komputerowa (dla klas I-VI)

 

Zajęcia odbywają się w sali komputerowej lub pracowni multimedialnej i prowadzone są przez nauczyciela-grafika w trybie indywidualnym lub w maks. 4-osobowych grupach wiekowych. Dzieci pracują przy użyciu tabletów graficznych różnych rozmiarów. Program zajęć obejmuje m.in. konstruowanie projektów kalendarzy, plakatów, ilustracji książkowych, pocztówek, zaproszeń itp. Prace dzieci będzie można oglądać na stronie internetowej naszej szkoły. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po ok. 30-45 min.

 

 • Warsztaty fotograficzne (dla klas I-VI)

 

Warunkiem uczestnictwa w kursie fotografii artystycznej jest posiadanie aparatu fotograficznego. Zajęcia prowadzone są – w miarę warunków pogodowych – w plenerze, w przypadku deszczu, burzy, śniegu lub silnego mrozu – na terenie szkoły. Program obejmuje m.in. zagadnienia techniczne związane z fotografią (obsługa aparatu, praca ze statywem, komputerowa obróbka zdjęć itp.), sztukę fotoreportażu oraz wykonywania zdjęć portretowych i pejzaży a także elementy historii fotografii. W ramach kursu planowane jest zwiedzanie wystaw fotograficznych na terenie Krakowa. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 45 min., w kilkuosobowych grupach zbliżonych wiekowo. Prace dzieci publikowane będą w Internecie, w gablotach wystawowych a także podczas wernisaży i wystaw szkolnych.

 

 

IV SEKCJA TEATRU, FILMU I SZTUK AUDIOWIZUALNYCH

 


Zespół odpowiada za organizację następujących zajęć pozalekcyjnych:

 

 • Warsztaty teatralne (dla klas I-VI)

 

Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu po ok. 45-60 min., w oparciu o autorski program nauczania „Metamorfozy” Justyny Kramarz. Treść zajęć obejmuje m.in. ćwiczenia z zakresu emisji głosu i pracy nad dykcją, ćwiczenia intonacyjne, warsztaty dramowe i aktorskie, elementy pantomimy, improwizacji i ruchu scenicznego, analizę wierszy oraz krótkich fragmentów prozy, ćwiczenia rytmiczne, tworzenie układów choreograficznych, wykonanie elementów scenografii i kostiumów oraz próby recenzowania spektakli i inscenizacji teatralnych. Program zakłada także wizyty uczniów w krakowskich teatrach – zarówno w charakterze widzów, jak i obserwatorów prób aktorskich. Uczestnicy warsztatów teatralnych przygotowują i przedstawiają jeden lub dwa spektakle w każdym roku szkolnym.

 

 • Klub Filmowca (dla klas IV-VI)

 

Warsztaty filmowe mają na celu z jednej strony zapoznanie uczniów z technologią i procesem powstawania filmu (m.in. elementy scenariopisarstwa, reżyserii, pracy z kamerą i montażu filmowego czy zagadnienia związane z animacją, adaptacją dzieł literackich i muzyką filmową), z drugiej zaś poszerzenie ich wiedzy na temat historii gatunku (od filmu niemego, poprzez pierwsze filmy dźwiękowe, kino gatunkowe i musical oraz film dokumentalny aż do kina współczesnego). W ramach zajęć przewidziane są pokazy filmowe w szkolnej pracowni kinowej oraz wycieczki do kin krakowskich. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu po 45 min. (w przypadku projekcji filmu – odpowiednio dłużej).

 

 • Koło dziennikarskie (dla klas III i IV-VI)

 

Program zajęć obejmuje ćwiczenia z zakresu podstawowych rodzajów sztuki dziennikarskiej, m.in. informacji, reportażu, wywiadu, eseju, animacji radiowej itp. W ramach warsztatów przewidziane są wizyty w rozgłośni radiowej i telewizyjnej oraz w redakcjach gazet codziennych. Uczestnicy koła dziennikarskiego tworzą także zespół redakcyjny szkolnego kwartalnika. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu po 45-60 min.

 

 

V SEKCJA NAUK HUMANISTYCZNYCH

 


Zespół polonistów oraz historyków współpracuje z Sekcją Teatru, Filmu i Sztuk Audiowizualnych w ramach organizacji warsztatów dziennikarskich, organizuje też zajęcia humanistyczne dla uczniów z klas IV–VI:

 

- Koło miłośników ortografii


Celem zajęć jest wzbudzenie w dzieciach szacunku dla słowa oraz kultury języka polskiego, a także wywołanie nawyku posługiwania się poprawną polszczyzną zarówno w mowie, jak i w piśmie. W trakcie warsztatów dzieci uczestniczą w grach i zabawach językowych, prowadzonych także przy użyciu programów komputerowych i tablicy interaktywnej. Członkowie Koła Miłośników Ortografii tworzą krótkie formy epickie, ilustrowane słowniczki, bajki i wierszyki językowe oraz konstruują dyktanda ortograficzne dla dzieci z klas młodszych. Zadaniem uczniów jest też współprowadzenie corocznego konkursu o tytuł Szkolnego Mistrza Ortografii oraz aktywne uczestnictwo w obchodach Szkolnego Dnia Ortografii i Języka Polskiego.

 

- Koło historyczne


Uczniowie zainteresowani tematyką historyczną mogą uczestniczyć w warsztatach realizujących treści wychodzące poza podstawę programową nauczania ogólnego. Program zajęć podzielony jest na moduły, dostosowane do wieku, możliwości i zainteresowań poszczególnych grup i obejmuje m.in. tematykę badań archeologicznych, historię Polski i edukację regionalną (historia Krakowa i Małopolski, wybitne postaci z naszego regionu itp.). Warsztaty odbywają się jeden raz w tygodniu po ok. 45 min. W strukturę warsztatów włączone są wycieczki krajoznawcze i edukacyjne do miejsc związanych z historią Krakowa i Małopolski.

 

 

VI SEKCJA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

 


W ramach pracy sekcji proponujemy trzy rodzaje zajęć dodatkowych:

 

- Koło matematyczne (dla klas II-VI)

 

Zajęcia przewidziane są dla uczniów o szczególnych uzdolnieniach i zainteresowaniach matematycznych. Program obejmuje m.in. gry i zabawy matematyczno-logiczne (planszowe, zespołowe, terenowe, komputerowe), rozwiązywanie i układanie łamigłówek, krzyżówek i zagadek matematycznych, a także zagadnienia z zakresu informatyki na poziomie poszerzonym. W ramach warsztatów dzieci przygotowują się do uczestnictwa w konkursach matematycznych i informatycznych, w tym do Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Kangur”.

 

- Klub szachowy (dla klas I-VI)

 

Podczas warsztatów szachowych uczniowie poznają historię, zasady i regulamin „królewskiej gry” w szachy. W programie zajęć znajdują się m.in. podstawy taktyki i strategii szachowej, rozgrywanie i analiza partii oraz szkolne turnieje szachowe. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu po ok. 45 min.

 

- Warsztaty eksperymentalne (dla klas I-VI)

 

Autorskie zajęcia eksperymentalne mają na celu rozbudzenie w dzieciach zainteresowań naukowych i przyrodniczych. Poprzez uczestnictwo w doświadczeniu i eksperymencie uczniowie zdobywają wiedzę o człowieku, świecie, przyrodzie i prawach nią rządzących. Na pierwszym etapie kształcenia program warsztatów skupia się na zagadnieniach przyrodniczych oraz problemach z życia codziennego (eksperymenty z wodą, wyjaśnianie zjawisk pogodowych, takich jak burza, mgła, tęcza, grad itp.), z kolei w klasach starszych uczniowie wykonują doświadczenia z pogranicza chemii i fizyki. Warsztaty eksperymentalne odbywają się jeden raz w tygodniu po 30 min. dla klas I-III i po 45–60 min. dla klas IV-VI.

 

-Koło Miłośników Astronomii (dla klas IV-VI)

 

Program KMA stworzony został z myślą o starszych uczniach naszej Szkoły, pasjonujących się astronomią i zainteresowanych zdobywaniem wiedzy o kosmosie. Warsztaty astronomiczne odbywają się raz w tygodniu po ok. 45 min. Szkoła dysponuje „małym obserwatorium” wyposażonym w odpowiedni sprzęt (teleskop, lunety). W programie przewidziano tzw. „wieczory astronomiczne”, podczas których uczniowie (pod opieką nauczyciela-specjalisty) będą mogli obserwować niebo. Na potrzeby „wieczorów astronomicznych” na terenie Szkoły zaprojektowany został duży taras.

 

 

VII SEKCJA SPORTU I REKREACJI

 


Zespół odpowiada za organizację i przebieg następujących zajęć pozalekcyjnych:

 

- Treningi karate (dla klas I-VI)

 

Zajęcia prowadzą instruktorzy Szkoły Oyama Karate. Program obejmuje ćwiczenia kondycyjne oraz kształcenie umiejętności wymaganych na egzaminach na kolejne stopnie zaawansowania (stopnie uczniowskie kyū). Treningi odbywają się jeden raz w tygodniu po 30 min. dla młodszych dzieci i po 45-60 min. dla uczniów z klas starszych.

 

- Joga (dla klas I-VI)

 

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego instruktora jogi. W programie znajdują się przede wszystkim ćwiczenia relaksacyjne i wyciszające umysł, jak również ćwiczenia usprawniające oddech i regulujące pracę kręgosłupa. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu po ok. 30 min.

 

- Szkolne Kluby Sportowe (dla klas I-VI)

 

W każdym roku szkolnym nauczyciele wychowania fizycznego organizują dodatkowe zajęcia sportowe w ramach Szkolnych Klubów Sportowych. Wybór dyscyplin zależy od potrzeb i zainteresowań uczniów – w ramach SKS mogą być organizowane treningi piłki nożnej, siatkówki, koszykówki itp. Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu po 60 min.

 

- Gimnastyka korekcyjna (dla klas I-III)

 

We wrześniu każdego roku szkolnego instruktor fizjoterapii przeprowadza wśród uczniów badanie prawidłowej postawy ciała. Dzieci wymagające ćwiczeń korygujących i wzmacniających pracę kręgosłupa mogą uczestniczyć w zajęciach korekcyjnych, odbywających się jeden raz w tygodniu po 30 min.

© BAJKOWE KRÓLESTWO