Regulaminy

Regulamin korzystania z telefonów komórkowych i urządzeń elektronicznych

Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. S. Lema w Bibicach

 1. Na terenie szkoły (budynek szkolny i plac zabaw) obowiązuje uczniów całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych do czasu zakończenia zajęć lekcyjnych lub do godziny 15.00 – jeśli lekcje kończą się wcześniej. Po tym czasie telefon może służyć jedyne do kontaktu z rodzicem.
 1. W czasie pobytu w szkole kontakt pomiędzy dzieckiem a rodzicem jest możliwy poprzez sekretariat szkoły oraz wychowawców klas (w czasie przerw śródlekcyjnych).
 1. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe i czytniki książek na własną odpowiedzialność i za zgodą rodziców. Przed wejściem na teren szkoły uczeń ma obowiązek wyłączyć lub wyciszyć, a następnie schować do plecaka telefon komórkowy oraz inny sprzęt elektroniczny.
 1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów. Zaginięcie telefonu należy niezwłocznie zgłosić wychowawcy lub w sekretariacie szkoły.
 1. Podczas przerw na terenie szkoły dopuszcza się możliwość korzystania z czytników elektronicznych (bez dostępu do Internetu oraz bez możliwości rejestrowania obrazu i dźwięku).
 1. Możliwość i zasady korzystania z telefonu komórkowego podczas wycieczek określa osobny regulamin wyjazdu lub kierownik wycieczki.
 1. Uczeń ma możliwość używania telefonu komórkowego oraz innego sprzętu elektronicznego jako pomocy dydaktycznej, jeśli pozwoli na to nauczyciel prowadzący lekcje.
 1. Na terenie szkoły uczniów obowiązuje kategoryczny zakaz nagrywania obrazu i dźwięku oraz fotografowania.
 1. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje odebranie telefonu i złożenie go do depozytu znajdującego się w sekretariacie szkoły. Uczeń jest zobowiązany do uprzedniego wyłączenia telefonu w obecności nauczyciela.
 1. Po odebraniu telefonu, nauczyciel wpisuje do dziennika elektronicznego negatywną uwagę dotyczącą naruszenia regulaminu oraz informuje rodzica o zaistniałej sytuacji.
 1. Odbiór zdeponowanego telefonu jest możliwy jedynie przez rodzica lub upoważnioną, pełnoletnią osobę.