Nabór do klas

ZASADY NABORU DO NSP IM. S. LEMA W BIBICACH

Nabór do NSP im. S. Lema prowadzony jest do wyczerpania miejsc w tworzonych jednostkach z uwzględnieniem zasady, że liczebność klasy nie może przekraczać 25 osób. Pierwszeństwo naboru mają absolwenci przedszkoli „Bajkowe Królestwo” w Krakowie i Bibicach. Istnieje możliwość zapisania dziecka do klasy I z wyprzedzeniem, na kolejne lata szkolne. Szczegółowe zasady naboru określa Regulamin rekrutacji.

I. SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA NABORU:

 1. Zgłoszenie kandydata

Zgłoszenia dziecka do NSP im. S. Lema można dokonać drogą mailową na adres szkolalem@gmail.com (należy wówczas podać dane personalne kandydata, rok szkolny w którym zamierza rozpocząć naukę w NSP im. S. Lema oraz telefon kontaktowy jednego z Rodziców) lub za pośrednictwem Niepublicznego Przedszkola „Bajkowe Królestwo” filia w Bibicach (tel. 505-400-707, 12-416-26-67, 501-418-496, e-mail: :

zabiniec@bajkowekrolestwo.plbibice@bajkowekrolestwo.pl).

2. Wypełnienie kwestionariusza osobowego

Kwestionariusz osobowy należy wypełnić w momencie potwierdzenia przez Szkołę możliwości zapisu dziecka do klasy I (w przypadku braku miejsc dane kandydata zapisane zostaną na liście rezerwowej). Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić bardzo wnikliwie, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o stanie zdrowia i ewentualnych alergiach dziecka.

Kwestionariusz osobowy można dostarczyć:

– drogą mailową

– osobiście do sekretariatu Szkoły

– za pośrednictwem Niepublicznego Przedszkola „Bajkowe Królestwo” filia w Bibicach.

3. Uregulowanie opłaty wpisowej

Rezerwacja miejsca na dany rok szkolny następuje po dostarczeniu do Szkoły kwestionariusza osobowego kandydata, rozmowie z dyrektorem placówki oraz uiszczeniu przez Rodziców opłaty wpisowej, w wysokości określonej w Cenniku. Opłata wpisowa jest jednorazowa i obejmuje cały cykl kształcenia (do momentu opuszczenia Szkoły przez ucznia).

Opłaty można dokonać:

– przelewem na konto Szkoły

– gotówką w sekretariacie Szkoły

4. Podpisanie Umowy

Rodzice podpisują Umowę regulującą zasady i warunki pobytu dzieci w Szkole z przedstawicielem organu prowadzącego placówkę. Podpisanie Umowy odbywa się w terminie ustalonym przez strony. Dokument sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zapisy Umowy obowiązują przez cały cykl kształcenia dziecka; wszelkie zmiany wprowadzane są za pośrednictwem aneksów.

5. Dostarczenie kompletu dokumentów

Rodzice dzieci przyjętych do szkoły są zobowiązani dostarczyć do sekretariatu Szkoły komplet dokumentów rekrutacyjnych. Dokumentację należy złożyć najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego.

II. WYMAGANY ZESTAW DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH DO KLAS I-szych:

  1. Kwestionariusz osobowy
  2. 3 zdjęcia (podpisane na odwrocie)
  3. Opinia wychowawcy oddziału zerowego
  4. Zaświadczenie o ukończeniu oddziału zerowego (nie dotyczy absolwentów przedszkoli „Bajkowe Królestwo”)

III. WYMAGANY ZESTAW DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH DO KLAS PROGRAMOWO WYŻSZYCH:

  1. Kwestionariusz osobowy
  2. 3 zdjęcia (podpisane na odwrocie)
  3. Odpis świadectwa promującego do klasy programowo wyższej
  4. Karta zdrowia ucznia