Zebrania

Spotkania Rodziców z wychowawcami klas i dyrekcją Szkoły odbywają się co najmniej pięć razy w ciągu każdego roku szkolnego:

Zebranie rozpoczynające rok szkolny (wrzesień)

W pierwszych dniach września każdego roku Rodzice spotykają się zarówno z dyrekcją Szkoły, jak i z wychowawcami klas. Stałe punkty spotkań rozpoczynających rok szkolny to m.in.:

– organizacja roku szkolnego (kalendarz ministerialny, priorytety edukacyjne, dni wolne od pracy itp.)

– opis i zasady prowadzenia zajęć dodatkowych

– szczegółowa oferta edukacyjna na cały rok szkolny

– przypomnienie zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania

– opis i harmonogram uroczystości oraz imprez dodatkowych

– plan pracy świetlicy i biblioteki szkolnej

– cennik i terminy opłat

– szczegółowy plan lekcji wraz z informacjami o zajęciach na basenie

– dyżury nauczycieli oraz specjalistów

– informacje na temat ubezpieczenia dzieci

– wybory „trójek klasowych”

– informacje na temat Zielonej Szkoły.

Zebranie śródsemestralne (listopad/grudzień)

W środku I semestru nauki Rodzice spotykają się z wychowawcami klas, mogą także porozmawiać z pozostałymi nauczycielami opiekującymi się ich dziećmi. Do dyspozycji Rodziców pozostaje także dyrektor Szkoły, psycholog. Do stałych punktów zebrań klasowych należą m.in.:

– podsumowanie dotychczasowej pracy dydaktyczno-wychowawczej

– opis planu pracy Szkoły w drugiej części semestru zimowego

– bieżące sprawy klasowe.

Zebranie kończące I semestr nauki (styczeń, luty)

Tuż przed zakończeniem klasyfikacji semestralnej Rodzice spotykają się z wychowawcami klas oraz pozostałymi nauczycielami Szkoły. Stałe tematy zebrania to m.in.:

– podsumowanie półrocza

– plan pracy na semestr letni

– plan pracy Szkoły podczas ferii zimowych

– informacje na temat planowanego przebiegu najbliższych imprez

– bieżące sprawy klasowe.

Zebranie śródsemestralne (kwiecień/maj)

W środku letniego semestru nauki Rodzice spotykają się z wychowawcami klas, mają też możliwość rozmowy z dyrektorem i wicedyrektorem Szkoły oraz konsultacji z pozostałymi nauczycielami NSP im. S. Lema. Podczas wiosennych spotkań z Rodzicami wychowawcy omawiają m.in.:

– dotychczasową pracę dydaktyczno-wychowawczą

– szczegóły dotyczące najbliższych imprez, w tym Dnia Mamy i Taty, Dnia Dziecka, itp.

– postępy uczniów w nauce (wraz z przypomnieniem zasad klasyfikacji końcowej)

– planowane wycieczki szkolne i klasowe

– bieżące sprawy i problemy klasowe.

Zebranie kończące rok szkolny (czerwiec)

Na kilka lub kilkanaście dni przed rozpoczęciem wakacji Rodzice spotykają się z dyrektorem Szkoły oraz – w miarę potrzeb – z wychowawcami klas. Stałe punkty zebrania to m.in.:

– podsumowanie roku szkolnego

– informacje o sukcesach uczniów w mijającym roku szkolnym

– sprawozdanie z realizacji harmonogramu imprez szkolnych

– informacja o wakacyjnej ofercie Szkoły

– informacja o planowanej pracy oraz imprezach w kolejnym roku szkolnym.

Zebranie Rodziców dzieci zapisanych do Szkoły (czerwiec)

Na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku szkolnego Rodzice dzieci zapisanych do NSP im. S. Lema spotykają się z dyrektorem Szkoły oraz wychowawcą klasy I. Podczas zebrania poruszane są m.in. takie tematy, jak:

– oferta, program i misja Szkoły

– struktura i zasady funkcjonowania NSP im. S. Lema

– wewnątrzszkolny system oceniania

– rodzaje zajęć dodatkowych i zasady ich prowadzenia

– autorski program Szkoły

– opis imprez szkolnych

– plan pracy na nadchodzący rok szkolny

– cennik, formy i terminy opłat.