Klauzula informacyjna

Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.


1. Dane osobowe przetwarzane w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Stanisława Lema w Bibicach są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej (w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej ”RODO”) i przepisami krajowymi z zakresu ochrony danych osobowych.


2. Administratorem jest Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Lema, z siedzibą ul. Granicznej 111, 32-087 Bibice gm. Zielonki, tel.: +48 508-781-184, adres e-mail: szkolalem@gmail.com.


3. Administrator powołał Inspektora ochrony danych w osobie Pani Anny Proczek, której dane kontaktowe to: numer telefonu: +48 508-781-184, adres e-mail: : iod@bajkowekrolestwo.pl.


4. Odbiorcy – dane osobowe przekazywane będą do podmiotów świadczących usługi w zakresie: udostępniania oprogramowania, świadczenia usług asysty technicznej, konserwacji i naprawy systemów informatycznych oraz świadczących usługi edukacyjne.


5. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniów, ochrony mienia, promocji i potrzeb funkcjonowania szkoły.


6. Przetwarzanie danych osobowych:
1) odbywa sie na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą (zgodnie z art. 6 ust. 1. lit. a RODO) ;
2) jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO) celem prowadzenia placówki oświatowej;
3) jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) na podstawie Ustawy Prawo oświatowe oraz Ustawy o systemie oświaty.


7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody jest możliwe poprzez złożenie do siedziby Administratora pisemnego wniosku o wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.


8. Dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa – w zależności od rodzaju sprawy.


9. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo żądać od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.


10. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, a także ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.


11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych lub wycofania zgody na ich przetwarzanie, w zależności od rodzaju sprawy, może uniemożliwić wykonanie usługi przez Administratora.


12. Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowania.