Opieka psychologa i logopedy

W NSP im. S. Lema działają zespoły pomocy psychologiczno-pedagogicznej – ich zadaniem jest wspomaganie rozwoju dzieci ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi lub zaburzeniami koncentracji, jak również stymulowanie dzieci szczególnie uzdolnionych (szczegółowe zadania określa Regulamin pracy zespołów psychologiczno-pedagogicznych). W ramach pracy zespołów w NSP im. S. Lema funkcjonuje gabinet psychologa, logopedy. Opieka ww. specjalistów przysługuje każdemu uczniowi naszej Szkoły, w ramach opłat ponoszonych przez Rodziców/opiekunów prawnych z tytułu czesnego.

Psycholog szkolny

Zadaniem psychologa szkolnego jest obserwacja zachowania dziecka podczas zajęć zespołowych, a także indywidualna praca z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych. W uzasadnionych wypadkach psycholog może poprosić Rodziców o czynny udział w indywidualnych warsztatach psychologicznych prowadzonych z dzieckiem. Terapia może także obejmować spotkania z Rodzicami bez udziału ucznia.

Obserwacja psychologiczna dziecka może zostać podjęta na wniosek Rodzica lub nauczyciela Szkoły. Kontakt psychologa z uczniem wymaga pisemnej akceptacji Rodziców.

Logopeda

Każdy uczeń NSP im. S. Lema przechodzi diagnozujące badanie logopedyczne w pierwszych tygodniach edukacji w naszej Szkole. Dzieci zakwalifikowane do terapii uczęszczają na indywidualne zajęcia z logopedą, prowadzone na terenie Szkoły. Termin, częstotliwość zajęć i szczegółowy zakres pracy ustala logopeda w porozumieniu z Rodzicami ucznia.

Psycholog i logopeda szkolny są do dyspozycji Rodziców od 1 września do 30 czerwca, w dniach i godzinach ustalonych przez dyrektora Szkoły i podanych do wiadomości publicznej na początku każdego roku szkolnego.