Cele i misja

Cele szkoły

Naszym nadrzędnym założeniem jest stworzenie dzieciom przyjaznych i komfortowych warunków efektywnej nauki i bezpiecznej zabawy. W tym celu zaprojektowaliśmy dla nich obszerny budynek wyposażony we wszystkie niezbędne pomieszczenia do pracy, nowoczesne pomoce multimedialne i akcesoria. Baza lokalowa to jednak nie wszystko – naszym uczniom potrzebna jest przede wszystkim przyjazna, twórcza atmosfera oraz autorytet mistrza-nauczyciela, który umiejętnie i z wyczuciem poprowadzi ich przez szkolne życie.

Aby móc zrealizować tak sformułowany cel główny, w programie NSP im. S. Lema określiliśmy także cele szczegółowe, które determinować powinny pracę każdego nauczyciela i pracownika naszej szkoły. Są to m.in.:

 1. Dbałość o wszechstronne wykształcenie i wychowanie dzieci
 2. Pobudzanie dziecięcej wyobraźni, rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia
 3. Wspomaganie rozwoju zainteresowań i indywidualnych uzdolnień dzieci
 4. Twórcze i kreatywne podejście do przekazywanej wiedzy i umiejętności
 5. Rozbudzanie ciekawości świata
 6. Uwrażliwianie na wartości estetyczne w otoczeniu, przyrodzie i sztuce
 7. Rozwijanie w dzieciach poczucia własnej wartości oraz wiary w siebie
 8. Wspomaganie rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego dzieci
 9. Kształtowanie umiejętności myślenia abstrakcyjnego i logiki
 10. Rozbudzanie chęci poznawania, tworzenia i komentowania poszczególnych zjawisk

Misja szkoły

Priorytetem i filarem w życiu każdego dziecka jest jego dom rodzinny. To Rodzice decydują o kształcie i metodach wychowania swoich dzieci, to właśnie w domu rodzinnym dziecko uczy się, jak godnie żyć, pracować i funkcjonować w społeczeństwie. Misją naszej szkoły jest uzupełnienie podjętych przez Rodziców działań w taki sposób, aby maksymalnie wspomóc ich efektywność i umożliwić dzieciom jak najlepszy start w młodzieńcze i dorosłe życie.

Do każdego wychowanka podchodzimy indywidualnie, mając na uwadze poszanowanie jego godności osobistej, indywidualnych cech osobowościowych oraz zainteresowań i predyspozycji. Nasze działania skupiają się wokół trzech nadrzędnych wartości:

Wiedzy

Uczciwości

Wyobraźni

Wokół tych trzech priorytetów oscyluje program wychowawczynaszej szkoły, na ich podstawie nauczyciele-wychowawcy opracowują także miesięczne plany pracy z dziećmi. Wszechstronna wiedza oraz uczciwość wobec siebie i innych dadzą naszym uczniom umiejętność dokonania wyboru najlepszej dla siebie drogi życiowej, w oparciu o odpowiedzialne i świadome podejmowanie decyzji, wiarę w siebie i swoje mocne strony oraz poszanowanie godności drugiego człowieka. Połączenie tak rozumianych wartości z wyobraźnią, twórczym myśleniem i otwartością na świat spowoduje, że ta droga będzie mogła poprowadzić młodego człowieka do życiowych sukcesów, zgodnie z maksymą Johna Mansfielda:

Człowiek składa się z ciała, umysłu i wyobraźni.

Jego ciało jest niedoskonałe, jego umysł zawodny,

ale jego wyobraźnia uczyniła go znakomitym.

Zasady funkcjonowania w społeczności szkolnej

Już na etapie przedszkolnym dzieci poznają podstawowe zasady zabawy i współpracy w grupie rówieśniczej. Sporządzany wraz z nauczycielem „kontrakt grupy” bardzo wyraźnie określa postawy i czynności, determinujące funkcjonowanie każdego dziecka w danej społeczności. Innymi słowy – każdy maluch doskonale wie, jak należy zachowywać się w przedszkolu.

Jasno i klarownie sformułowany kanon zachowań jest niezbędnym elementem pracy wychowawczej także na kolejnym, szkolnym etapie kształcenia. Aby należycie wspomóc działania wychowawcze Rodziców oraz uwrażliwić dziecko na takie wartości kulturowe jak dobre maniery, taktowność, empatia, dbałość o przyrodę i higienę otoczenia czy poszanowanie wolności własnej i innych, utworzyliśmy KONTRAKT SZKOLNY, określający normy zachowania w społeczności NSP im. S. Lema:

1 . Pamiętam o kulturze osobistej i dobrych manierach

 • używam podstawowych zwrotów grzecznościowych, takich jak proszędziękujęprzepraszam
 • wchodząc i wychodząc ze szkoły pamiętam o słowach powitania i pożegnania
 • w rozmowach z kolegami i nauczycielami: nie używam krzyku, nie przerywam innym wypowiedzi, nie trzymam rąk w kieszeniach
 • nie zakłócam ciszy podczas przedstawień, koncertów i innych uroczystości
 • zachowuję ciszę w czytelni i bibliotece szkolnej
 • pamiętam o odpowiednim zachowaniu podczas posiłków (mówię smacznego rozpoczynając posiłek, odchodząc od stołu pamiętam o słowie dziękuję, zasuwam za sobą krzesło itp.)
 • pamiętam o myciu rąk przed każdym posiłkiem i po skorzystaniu z toalety
 • przestrzegam zasad Fair play podczas gier i zabaw zespołowych
 • po skończonej zabawie lub zajęciach sprzątam swoje miejsce pracy
 • szanuję tradycje i zwyczaje kulturowe naszego kraju – jestem szarmancki względem swoich koleżanek
 • ustępuję miejsca starszym osobom

2. Szanuję siebie i innych

 • nie spóźniam się na lekcje, zbiórki i inne spotkania
 • jestem życzliwy i serdeczny względem swoich kolegów i nauczycieli
 • nie dokuczam, nie jestem złośliwy, nie sprawiam innym przykrości (a jeśli nieświadomie to zrobię, potrafię przeprosić)
 • nie popycham innych i nie biegam po szkolnych korytarzach
 • nie przeszkadzam kolegom w pracy lub zabawie
 • w razie potrzeby służę innym swoją pomocą
 • szanuję cudze poglądy
 • swoje opinie wyrażam: kulturalnie, bez wulgaryzmów, pamiętając o poprawności języka polskiego
 • reaguję, gdy komuś dzieje się krzywda

3. Jestem uczciwy w każdej sytuacji

 • każdy znaleziony przedmiot oddaję właścicielowi lub wychowawcy klasy
 • dotrzymuję danego słowa
 • zawsze mówię prawdę
 • nie ukrywam faktów niekorzystnych albo trudnych do wytłumaczenia
 • potrafię przyznać się do błędu
 • podczas pracy i zabawy liczę się z potrzebami innych

4. Mądrze i aktywnie uczestniczę w nauce i zabawie

 • z uwagą słucham poleceń nauczyciela
 • dbam, aby wykonywane przeze mnie zadania miały najwyższą jakość
 • w razie potrzeby pomagam innym wykonać zadanie, tłumaczę trudne zagadnienia
 • pracuję z poszanowaniem prawa kolegów do ciszy i spokoju – nie przeszkadzam, nie odrywam ich od pracy, nie narzucam swojego zdania podczas wykonywania zadań w grupie
 • próbuję odpowiednio argumentować swoje poglądy; nie neguję odmiennych opinii
 • dbam o estetykę, treść i formę swoich prac
 • pamiętam o zasadach bezpieczeństwa podczas zabaw i zajęć plenerowych
 • stosuję się do reguł określonych w regulaminie wycieczek szkolnych
 • szanuję książki, dbam o szkolny i klasowy księgozbiór
 • starannie i sumiennie przygotowuję się do lekcji, systematycznie wykonuję zadania domowe

5. Dbam o wygląd swój i otoczenia

 • Pamiętam o zasadach higieny (mam czyste ręce i paznokcie, zadbaną fryzurę itp.)
 • Odpowiednio się ubieram (czysto i schludnie; w określonych sytuacjach pamiętam o mundurku galowym)
 • przed wejściem do klasy zawsze zmieniam obuwie
 • dbam o ład i porządek wszystkich pomieszczeń szkolnych, z których korzystam
 • sprzątam i porządkuję swoje miejsce pracy (ławkę, stanowisko komputerowe, miejsce w sali kinowej itp.)
 • po skończeniu pracy lub zabawy odkładam wszystkie przedmioty na swoje miejsce
 • dbam o czystość podczas korzystania z toalety
 • pamiętam o wyrzucaniu śmieci do kosza; nie rzucam papierków na podłogę
 • dbam o czystość i estetykę szkolnego ogrodu

6. Dbam o mienie szkolne

– szanuję meble i sprzęty szkolne

 • korzystam ze sprzętu komputerowego i audiowizualnego wyłącznie w obecności nauczyciela oraz zgodnie z określonymi przez niego instrukcjami
 • dbam o estetykę sal i uczestniczę w dekoracji pomieszczeń szkolnych
 • korzystam z pracowni i sal zgodnie z ich przeznaczeniem