REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW

DO NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY

PODSTAWOWEJ IM. S. LEMA W BIBICACH

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Z 2004 roku Nr 26, poz. 232)
 3. Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. S. Lema w Bibicach

I. Tok postępowania rekrutacyjnego

§1

 1. Przebieg rekrutacji uczniów do NSP im. S. Lema obejmuje:
  1. określenie liczby miejsc organizacyjnych w Szkole w danym roku szkolnym na każdym etapie kształcenia
  2. przyjmowanie kwestionariuszy osobowych i innych dokumentów rekrutacyjnych
  3. przyjmowanie opłat z tytułu wpisowego
  4. ogłoszenie wyników rekrutacji dzieci do Szkoły na dany rok szkolny
  5. podpisanie umów z Rodzicami (opiekunami prawnymi) kandydatów
 2. Szkoła przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.
 3. Do Szkoły mogą zostać przyjęci uczniowie posiadający orzeczenia o niepełnosprawności.

II. Zasady postępowania rekrutacyjnego

§2

 1. Do Szkoły przyjmowane są dzieci w wieku od 6 do 14 lat.
 2. Szkoła przyjmuje dzieci niezależnie od miejsca zamieszkania i zameldowania kandydatów.
 3. Pierwszeństwo podczas naboru mają absolwenci przedszkoli „Bajkowe Królestwo” w Krakowie i Bibicach oraz rodzeństwo uczniów NSP im. S. Lema w Bibicach.
 4. Kandydaci do klas programowo wyższych przyjmowani są w miarę wolnych miejsc.
 5. Liczba oddziałów określana jest na każdy rok szkolny w arkuszu organizacji pracy Szkoły.
 6. Liczebność klas nie może przekraczać 25 osób.
 7. Szkoła działa przez 12 miesięcy w roku – rekrutacja dzieci zgłaszanych tylko na okres wakacyjny prowadzona jest wg przepisów określonych w roz. VI §8 niniejszego regulaminu.

§3

 1. Rekrutacja dzieci do NSP im. S. Lema odbywa się przez cały rok szkolny, w miarę wolnych miejsc.
 2. Najważniejszym kryterium rekrutacyjnym jest kolejność uiszczenia opłaty wpisowej.
 3. Istnieje możliwość zapisu dzieci z rocznym lub wieloletnim wyprzedzeniem – w takim wypadku Rodziców obowiązują opłaty i zasady rekrutacji określone przez Dyrektora Szkoły na aktualny rok szkolny.
 4. Zapisy do poszczególnych klas odbywają się na podstawie złożonych przez Rodziców (opiekunów prawnych) wypełnionych „Kwestionariuszy osobowych”.
 5. Dopuszcza się możliwość przesłania wypełnionego „Kwestionariusza osobowego” za pośrednictwem poczty elektronicznej – w takim wypadku Rodzic (opiekun prawny) musi podpisać dokument najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem danego roku szkolnego.
 6. Rezerwacja miejsc w danym oddziale następuje po uiszczeniu przez Rodzica (opiekuna prawnego) opłaty wpisowej; rezerwacja obowiązuje przez cały cykl kształcenia dziecka w NSP im. S. Lema.
 7. Wysokość opłaty wpisowej podawana jest co roku w Informatorze Szkoły oraz na stronie internetowej placówki.
 8. Opłata wpisowa może zostać uregulowana przelewem na konto Szkoły lub gotówką w sekretariacie szkoły.
 9. Opłata wpisowa jest bezzwrotna. W uzasadnionych wypadkach Dyrektor Szkoły lub organ prowadzący placówkę może odstąpić od tej reguły.
 10. Rodzic (opiekun prawny) zapisujący dziecko do NSP im. S. Lema zobowiązany jest dostarczyć do sekretariatu Szkoły wszystkie wymagane dokumenty rekrutacyjne najpóźniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego. Wykaz dokumentów określa §6 pkt.1 niniejszego regulaminu.
 11. Zasady i warunki nauki w NSP im. S. Lema określa Umowa, zawierana pomiędzy Rodzicami przyjętych dzieci, a organem prowadzącym placówkę w terminie ustalonym przez strony.
 12. Umowa obowiązuje przez cały cykl kształcenia dziecka w NSP im. S. Lema.

§4

 1. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci, niż limit posiadanych miejsc, tworzona jest lista rezerwowa kandydatów do poszczególnych oddziałów na dany rok szkolny.
 2. Lista rezerwowa tworzona jest przez cały rok szkolny w oparciu o kolejność zgłoszeń kandydatów.
 3. Zgłoszenie kandydata na listę rezerwową zawiera imię i nazwisko dziecka, jego datę urodzenia oraz dane kontaktowe jednego lub obydwojga Rodziców (opiekunów prawnych).
 4. Dopuszcza się możliwość telefonicznego lub internetowego zgłoszenia dziecka na listę rezerwową.
 5. W przypadku pojawienia się wolnego miejsca w danym oddziale sekretariat lub wicedyrektor powiadamia o tym fakcie Rodziców kandydata zapisanego na najwyższym miejscu listy rezerwowej oraz ustala termin rozmowy kwalifikacyjnej (w przypadku kandydatów do klas programowo wyższych).

III. Zasady rekrutacji na okres wakacyjny

§5

 1. W miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień) dopuszcza się możliwość zapisu dzieci spoza NSP im. S. Lema.
 2. W zajęciach wakacyjnej opieki świetlicowej mogą uczestniczyć dzieci w wieku szkolnym (6 do 14 lat).
 3. Zapisy dzieci do Szkoły na okres wakacji odbywają się w czerwcu danego roku szkolnego, w oparciu o listy zgłoszeniowe udostępnione w sekretariacie Szkoły.
 4. Oddziały szkolne w miesiącach wakacyjnych mogą być mieszane pod względem wiekowym, z zachowaniem zasady podziału na dzieci młodsze (klasy I-III) oraz starsze (klasy IV-VIII).
 5. Rodzice dzieci spoza NSP im. S. Lema, zapisanych do placówki na okres wakacyjny, składają w sekretariacie szkoły „Kwestionariusz osobowy”.
 6. Rodzice dzieci spoza NSP im. S. Lema, zapisanych do placówki na okres wakacyjny, podpisują z organem prowadzącym Szkołę odrębną umowę obowiązującą wyłącznie we wskazanych przez nich miesiącach wakacyjnych.
 7. Rodzice dzieci spoza NSP. Im. S. Lema, zapisanych do placówki na okres wakacyjny, nie mają obowiązku uiszczenia opłaty wpisowej.
 8. W zajęciach wakacyjnej opieki świetlicowej mogą uczestniczyć dzieci, które we wrześniu nadchodzącego roku szkolnego rozpoczną pierwszy rok pobytu w placówce – w takich przypadkach Rodzice (opiekunowie prawni) podpisują odrębną umowę, obowiązującą wyłącznie w okresie wakacyjnym.
 9. Uczniowie NSP im. S. Lema mają prawo przebywać w placówce w miesiącach wakacyjnych następujących po zakończeniu roku szkolnego, na zasadach określonych przepisami umowy zawartej pomiędzy Rodzicami (opiekunami prawnymi), a organem prowadzącym Szkołę.
 10. W miesiącach wakacyjnych obowiązują opłaty określone na miniony rok szkolny.

IV Przepisy końcowe

§6

 1. Nabór uczniów do NSP im. S. Lema odbywa się przez cały rok szkolny, na podstawie kart zgłoszeń.
 2. Szczegółowy terminarz naboru na dany rok szkolny określany jest co roku w Harmonogramie Działań Szkoły.
 3. Lista dzieci przyjętych do Szkoły jest podawana do wiadomości Rodziców w terminie określonym w Harmonogramie Działań Szkoły.

§7

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Regulamin podany jest do wiadomości Rodziców poprzez umieszczenie na stronie internetowej Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. S. Lema w Bibicach.