Alicja Banachowicz

wychowawca kl. IIb

Magister pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej oraz pedagogiki specjalnej (specjalność: terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna) Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Doświadczenie zdobywała pracując jako wychowawca oraz nauczyciel wspomagający, prowadząc zajęcia rewalidacyjne, a także zajęcia sensoplastyczne i rytmiczne dla najmłodszych. Ukończyła szkolenia m.in. z zakresu organizacji procesu nauczania, rozwiązywania trudności wychowawczych, narzędzi multimedialnych w edukacji.

W pracy z dziećmi stara się zarażać pasją zdobywania wiedzy o świecie, uczyć myślenia logicznego, twórczego i krytycznego oraz patrzeć indywidualnie na zdolności każdego ucznia.