Spotkania Rodziców z wychowawcami klas i dyrekcją Szkoły odbywają się co najmniej pięć razy w ciągu każdego roku szkolnego:

 

Zebranie rozpoczynające rok szkolny (wrzesień)

 

W pierwszych dniach września każdego roku Rodzice spotykają się zarówno z dyrekcją Szkoły, jak i z wychowawcami klas. Stałe punkty spotkań rozpoczynających rok szkolny to m.in.:

- organizacja roku szkolnego (kalendarz ministerialny, priorytety edukacyjne, dni wolne od pracy itp.)

- opis i zasady prowadzenia zajęć dodatkowych

- szczegółowa oferta edukacyjna na cały rok szkolny

- przypomnienie zasad wewnątrzszkolnego systemu oceniania

- opis i harmonogram uroczystości oraz imprez dodatkowych

- plan pracy świetlicy i biblioteki szkolnej

- cennik i terminy opłat

- szczegółowy plan lekcji wraz z informacjami o zajęciach na basenie

- dyżury nauczycieli oraz specjalistów

- informacje na temat ubezpieczenia dzieci

- wybory „trójek klasowych”

- informacje na temat Zielonej Szkoły.

 

Zebranie śródsemestralne (listopad/grudzień)

 

W środku I semestru nauki Rodzice spotykają się z wychowawcami klas, mogą także porozmawiać z pozostałymi nauczycielami opiekującymi się ich dziećmi. Do dyspozycji Rodziców pozostaje także dyrektor Szkoły, psycholog. Do stałych punktów zebrań klasowych należą m.in.:

- podsumowanie dotychczasowej pracy dydaktyczno-wychowawczej

- opis planu pracy Szkoły w drugiej części semestru zimowego

- bieżące sprawy klasowe.

 

 

Zebranie kończące I semestr nauki (styczeń, luty)

 

Tuż przed zakończeniem klasyfikacji semestralnej Rodzice spotykają się z wychowawcami klas oraz pozostałymi nauczycielami Szkoły. Stałe tematy zebrania to m.in.:

- podsumowanie półrocza

- plan pracy na semestr letni

- plan pracy Szkoły podczas ferii zimowych

- informacje na temat planowanego przebiegu najbliższych imprez

- bieżące sprawy klasowe.

 

Zebranie śródsemestralne (kwiecień/maj)

 

W środku letniego semestru nauki Rodzice spotykają się z wychowawcami klas, mają też możliwość rozmowy z dyrektorem i wicedyrektorem Szkoły oraz konsultacji z pozostałymi nauczycielami NSP im. S. Lema. Podczas wiosennych spotkań z Rodzicami wychowawcy omawiają m.in.:

- dotychczasową pracę dydaktyczno-wychowawczą

- szczegóły dotyczące najbliższych imprez, w tym Dnia Mamy i Taty, Dnia Dziecka, itp.

- postępy uczniów w nauce (wraz z przypomnieniem zasad klasyfikacji końcowej)

- planowane wycieczki szkolne i klasowe

- bieżące sprawy i problemy klasowe.

 

 

Zebranie kończące rok szkolny (czerwiec)

 

Na kilka lub kilkanaście dni przed rozpoczęciem wakacji Rodzice spotykają się z dyrektorem Szkoły oraz – w miarę potrzeb – z wychowawcami klas. Stałe punkty zebrania to m.in.:

- podsumowanie roku szkolnego

- informacje o sukcesach uczniów w mijającym roku szkolnym

- sprawozdanie z realizacji harmonogramu imprez szkolnych

- informacja o wakacyjnej ofercie Szkoły

- informacja o planowanej pracy oraz imprezach w kolejnym roku szkolnym.

 

 

Zebranie Rodziców dzieci zapisanych do Szkoły (czerwiec)

 

Na trzy miesiące przed rozpoczęciem roku szkolnego Rodzice dzieci zapisanych do NSP im. S. Lema spotykają się z dyrektorem Szkoły oraz wychowawcą klasy I. Podczas zebrania poruszane są m.in. takie tematy, jak:

- oferta, program i misja Szkoły

- struktura i zasady funkcjonowania NSP im. S. Lema

- wewnątrzszkolny system oceniania

- rodzaje zajęć dodatkowych i zasady ich prowadzenia

- autorski program Szkoły

- opis imprez szkolnych

- plan pracy na nadchodzący rok szkolny

- cennik, formy i terminy opłat.

© BAJKOWE KRÓLESTWO