W Niepublicznej Szkole Podstawowej im. S. Lema w Bibicach funkcjonują programy nauczania dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także towarzyszące im autorskie programy nauczania skonstruowane przez naszych nauczycieli i realizujące założenia podstawy programowej nauczania ogólnego. Mając na uwadze misję i naczelne założenia naszej szkoły, poszerzyliśmy podstawowy program dydaktyczny o zajęcia artystyczne, językowe i informatyczne, tworząc ofertę edukacyjną sprzyjającą wszechstronnemu wykształceniu naszych wychowanków.

 

Harmonogram zajęć obowiązkowych na pierwszym etapie kształcenia (klasy I-III) skonstruowany został w oparciu o sześć obszarów edukacyjnych:

 

I Nauczanie zintegrowane


Zajęcia w ramach nauczania zintegrowanego prowadzi nauczyciel-wychowawca. Obejmują one przede wszystkim elementy edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej i technicznej (edukacja muzyczna, plastyczna, informatyczna a także treści dotyczące języka obcego nowożytnego i wychowania fizycznego zostały wyodrębnione osobnym programem nauczania). Plan zajęć – prowadzonych w oparciu o programy nauczania zatwierdzone przez MEN - zakłada m.in. korzystanie ze szkolnych programów komputerowych oraz multimediów a także współpracę ze szkolną biblioteką i nauczycielami prowadzącymi poszczególne sekcje zajęć fakultatywnych. Nauczyciel prowadzący zajęcia zintegrowane zobowiązany jest również do realizacji harmonogramu imprez szkolnych, określonego przez dyrektora szkoły na dany rok szkolny i podanego do wiadomości Rodziców na początku września każdego roku (harmonogram zawiera m.in. terminarz wycieczek do kina, teatru, opery i filharmonii, organizację konkursów szkolnych, dni patrona i imprez okolicznościowych, plan wycieczek plenerowych i edukacyjnych itp.).


II Język obcy nowożytny

 

W NSP im. S. Lema obowiązkowym językiem obcym jest j. angielski. Zajęcia z j. angielskiego realizowane są na poziomie rozszerzonym przez cały cykl kształcenia (od klasy I do VI). Codzienne lekcje prowadzone są przez nauczyciela posiadającego wykształcenie kierunkowe i zawierają treści określone w podstawie programowej nauczania ogólnego a także elementy edukacji językowej wykraczające poza wymogi określone przez MEN. Codzienny kontakt z językiem angielskim sprzyja systematycznemu i bezstresowemu opanowaniu podstawowych umiejętności językowych, jakimi są: mowa, czytanie, pisanie i słyszenie. Realizacji poszerzonego programu w zakresie języka angielskiego służy pracownia językowa wyposażona w programy multimedialne, książki, słowniki i filmy w j. angielskim oraz anglojęzyczne czasopisma dla dzieci i młodzieży. Począwszy od klasy IV program zostanie poszerzony o zajęcia konwersacyjne prowadzone przez lektora native speaker'a, wprowadzony zostanie także drugi język obcy – niemiecki, francuski, włoski, hiszpański lub rosyjski.


III Informatyka i multimedia


W programie naszej szkoły – w ramach działalności Szkolnego Centrum Informacji i Multimediów – realizowane są dwa obowiązkowe przedmioty:

 

1. Informatyka

 

Zajęcia komputerowe na wszystkich etapach kształcenia prowadzi nauczyciel-informatyk. Program – zgodnie z wymogami MEN w zakresie edukacji komputerowej – zakłada zdobycie umiejętności zastosowania technik informatycznych i internetowych w życiu codziennym, uwrażliwia też uczniów na zagrożenia wynikające z nieodpowiedniego użycia komputera i multimediów oraz nieostrożnego poruszania się w sieci. Wiedza techniczna i informatyczna naszych wychowanków poszerzana jest m.in. przy pomocy animacji, quizów, programów graficznych i prezentacji multimedialnych. Do dyspozycji dzieci pozostaje pracownia informatyczna, wyposażona dodatkowo w tablety graficzne, służące kształtowaniu wstępnych umiejętności z zakresu rysunku komputerowego.

 

2. Multimedialne warsztaty biblioteczne

 

Autorskie zajęcia biblioteczne prowadzone są przez nauczyciela-bibliotekarza w oparciu o roczny plan pracy biblioteki szkolnej. Treść warsztatów wychodzi poza wymogi określone w podstawie programowej nauczania ogólnego i obejmuje przede wszystkim edukację polonistyczną, czytelniczą i medialną. Celem autorskiego programu zajęć bibliotecznych jest m.in. zachęcenie dzieci do czytania i wzbudzenie w nich szacunku do książek, ukształtowanie nawyku poprawnego wypowiadania się w języku polskim, doskonalenie umiejętności wyszukiwania i przetwarzania informacji oraz korzystania z różnorodnych źródeł a także rozwijanie literackich zainteresowań uczniów i kształtowanie umiejętności dokonywania konstruktywnej oceny dzieł sztuki. W ramach opisywanych zajęć przeprowadzone zostaną m.in. warsztaty literackie, językowe i recytatorskie, konwersacje na temat dzieł sztuki, seminaria recenzenckie i multimedialne warsztaty biblioteczne. Obok pracy z Internetem, dokumentami bibliotecznymi oraz czasopismem i książką w tradycyjnej formie dzieci poznają także komputerowe programy biblioteczne, przeznaczone dla najmłodszych i ułatwiające wybór ciekawej lektury. Podczas warsztatów doskonalimy także umiejętność sprawnego pisania – nasi wychowankowie stykają się z wszelkimi formami pisarskimi, od redakcji zaproszeń, plakatów i ogłoszeń po autorską twórczość popularnonaukową, publicystyczną i literacką.


IV Edukacja artystyczna

 

Poszerzenie programu zajęć artystycznych ma na celu wsparcie wszechstronnego rozwoju intelektualnego, społecznego i emocjonalnego naszych wychowanków. Dziecko umiejętnie poruszające się w świecie muzyki, plastyki, filmu i tańca to dziecko kreatywne, o twórczym umyśle i bogatej wyobraźni, a po kilku latach – to wszechstronnie wykształcony i otwarty młody człowiek. Dlatego obok udziału w szkolnych i lokalnych spektaklach, koncertach i imprezach kulturalnych (związanych z wiodącym tematem pracy, określonym przez dyrektora na dany rok szkolny) nasi uczniowie już na pierwszym etapie kształcenia uczestniczą w autorskich zajęciach artystycznych w zakresie dwóch przedmiotów:

 

1. Umuzykalnienie z elementami tańca i literatury muzycznej

 

Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela z wykształceniem kierunkowym, w oparciu o autorski program nauczania Horyzonty muzyki M. Wilczek-Krupy. Mają na celu nie tylko uwrażliwienie dzieci na szeroko pojętą muzykę, ale także wykształcenie w nich umiejętności myślenia abstrakcyjnego i świadomego poruszania się w muzycznej przestrzeni. Zgodnie z założeniami programu uczeń kończący szkołę powinien m.in. swobodnie czytać nuty w dwóch kluczach (wiolinowym i basowym), orientować się w literaturze muzycznej (np. przypisać dany utwór do stylu lub epoki), grać proste melodie na fortepianie oraz wykazywać się wiedzą ogólnomuzyczną, w tym podstawową wiedzą z zakresu historii muzyki. Aby zrealizować tak określone cele nasi wychowankowie już od I klasy poznają zasady notacji muzycznej i instrumentoznawstwa, podejmują próby kompozycji i wykonywania własnych melodii, zdobywają też wiedzę na temat stylów, gatunków i form muzycznych w oparciu o skonstruowany specjalnie na ich potrzeby kanon utworów z zakresu literatury muzycznej. W klasach I-III istotnym elementem zajęć muzycznych jest ruch – dzieci poznają podstawy choreografii i tańca klasycznego, ćwiczą koordynację ruchową, doskonalą poczucie rytmu. Na dalszym etapie kształcenia program warsztatów muzycznych skupia się na treściach z obszaru kształcenia słuchu i historii muzyki. Do dyspozycji wszystkich uczniów pozostaje pracownia muzyki i tańca wraz z fonoteką, wyposażona m.in. w instrumenty muzyczne (fortepian, gitara, flet, zestaw perkusyjny, instrumentarium Orffa), sprzęt audiowizualny, biblioteczkę nutową oraz stanowisko komputerowe z oprogramowaniem dźwiękowym.

 

2. Warsztaty plastyczne z elementami historii sztuki

 

Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela z wykształceniem kierunkowym, w oparciu o autorski program nauczania Cała sztuka w wyobraźni A. Treszczyńskiej-Rodak. Plan zajęć obejmuje m.in. warsztaty malarstwa i rysunku różnymi technikami, elementy rzeźby, wiedzy o sztuce i kulturze oraz historię sztuki i architektury w zarysie. Celem programu jest rozwijanie plastycznej wrażliwości dzieci m.in. poprzez kształcenie percepcji wizualnej i potrzeby dbałości o o układ graficzny, czytelność i estetykę swojej pracy, doskonalenie umiejętności patrzenia refleksyjnego poprzez świadome posługiwanie się pojęciami z zakresu plastyki, filmu, teatru i telewizji oraz rozwijanie plastycznych zainteresowań uczniów poprzez poszerzanie ich wiedzy o wybitnych twórcach, stylach malarskich i architekturze, kształcenie umiejętności odczytywania przekazu zawartego w dziełach sztuki i inspirowanie do tworzenia własnych prac różnymi technikami plastycznymi (np. collage, mozaika, grafika, witraż, decoupage, szkic węglowy, rysowanie świecą, malowanie na szkle, malowanie na desce, rzeźbienie w glinie itp.). Treści autorskich warsztatów plastycznych korelują z innymi dziedzinami sztuki – w strukturę zajęć włączone zostały m.in. elementy literatury, muzyki, teatru i filmu. Dzieci korzystają z pracowni plastycznej, zaprojektowanej w sposób umożliwiający zarówno pracę indywidualną, jak i zespołową. Wyposażenie pracowni obejmuje różnorodne materiały plastyczne i pomoce dydaktyczne (m.in. farby antyalergiczne, sztalugi, glinę) oraz literaturę fachową. W ogrodzie szkolnym zaprojektowano altanę warsztatową, umożliwiającą prowadzenie zajęć plastycznych w plenerze.


V Wychowanie fizyczne i edukacja zdrowotna

 

W ramach zajęć sportowych już na pierwszym etapie kształcenia proponujemy naszym uczniom doskonalenie sprawności ruchowej w ramach dwóch przedmiotów:


1. Wychowanie fizyczne

 

Zajęcia prowadzi nauczyciel wychowania fizycznego (posiadający wykształcenie kierunkowe), w oparciu o programy nauczania zatwierdzone przez MEN oraz elementy programów autorskich. Nauczyciel w-f jest także odpowiedzialny za organizację wszystkich olimpiad i imprez sportowych w danym roku szkolnym. Dzieci korzystają ze szkolnej sali gimnastycznej, wyposażonej we wszystkie niezbędne sprzęty (drabinki, materace, piłki, ławki, kosz podwieszany itp.) oraz odpowiednią infrastrukturę (przebieralnie, prysznice, toalety, magazyn sprzętu). Program przewiduje także organizację zajęć i gier zespołowych na świeżym powietrzu.


2. Nauka pływania

 

Zajęcia prowadzone są przez instruktora nauki pływania i realizują rozszerzony program w zakresie wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej. Regularne wyjazdy na basen obejmują uczniów, u których nie stwierdzono przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania tej dyscypliny sportu. W zajęciach uczestniczy wychowawca klasy lub nauczyciel wychowania fizycznego. Pod koniec każdego roku szkolnego organizowane są klasowe i szkolne zawody pływackie.


VI Religia


Zajęcia organizowane są wyłącznie dla dzieci, których Rodzice wyrazili takie życzenie i podpisali oświadczenie w tej sprawie. Nauka religii przebiega na zasadach określonych aktami prawnymi wydanymi przez MEN i obejmuje treści zawarte w podstawie programowej katechezy, ustalonej przez Episkopat Polski (m.in. szeroką wiedzę na temat wiary katolickiej, przygotowanie do Pierwszej Komunii św., elementy etyki, wiedzę na temat pozostałych wyznań chrześcijańskich i innych religii, znajomość fragmentów Starego i Nowego Testamentu); zajęcia prowadzi nauczyciel-katecheta, oddelegowany do pełnienia tej funkcji przez biskupa diecezjalnego.

 

 

Tygodniowy harmonogram zajęć programowych w klasach I-III

L.p.

Nazwa przedmiotu

Opis zajęć

Liczba godzin

1

Nauczanie zintegrowane

Zajęcia prowadzone przez wychowawcę w oparciu o programy nauczania zintegrowanego zatwierdzone przez MEN - realizują założenia podstawy programowej nauczania ogólnego i zawierają m.in. elementy edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, społecznej i technicznej

14-16

2

Język angielski

Rozszerzony program zajęć z języka angielskiego obejmuje codzienne lekcje prowadzone przez nauczyciela-anglistę; plan zajęć zostanie skonstruowany w oparciu o ministerialne i autorskie programy nauczania j. angielskiego

5

3

Informatyka

Zajęcia prowadzone przez nauczyciela-informatyka, realizowane w oparciu o założenia podstawy programowej nauczania ogólnego oraz ministerialne i autorskie programy nauczania dotyczące edukacji informatycznej; program zajęć zawiera m.in. elementy projektowania graficznego

1

4

Religia

Zajęcia organizowane wyłącznie dla tych uczniów, których Rodzice wyrażą taką wolę w formie pisemnego oświadczenia; lekcje religii prowadzi nauczyciel-katecheta, oddelegowany do pełnienia tej funkcji przez biskupa diecezjalnego

2

5

Umuzykalnienie z elementami tańca i literatury muzycznej

Zajęcia z zakresu edukacji muzycznej na poziomie rozszerzonym, prowadzone przez nauczyciela-muzyka posiadającego wykształcenie kierunkowe; treść zajęć oparta jest na autorskim programie edukacji muzycznej i zawiera m.in. elementy kształcenia słuchu, zasad muzyki i notacji muzycznej, literatury muzycznej i instrumentoznawstwa, podstaw choreografii i kompozycji, praktyki wykonawczej i kultury muzycznej

1

6

Warsztaty plastyczne z elementami historii sztuki

Zajęcia z zakresu edukacji plastycznej na poziomie rozszerzonym, prowadzone przez nauczyciela-plastyka posiadającego wykształcenie kierunkowe, skonstruowane w oparciu o autorski program nauczania, zawierający m.in. elementy malarstwa i rysunku za pomocą różnych technik, elementy rzeźby, wiedzy o sztuce i architekturze, historii sztuki oraz wiedzy z zakresu życia kulturalnego w Polsce i Europie

1

7

Multimedialne warsztaty biblioteczne

Zajęcia organizowane w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły, prowadzone przez nauczyciela-bibliotekarza w oparciu o roczny plan pracy biblioteki szkolnej; program zajęć zawiera m.in. naukę posługiwania się programami bibliotecznymi przeznaczonymi dla dzieci w wieku od 6 do 10 lat, warsztaty literackie i językoznawcze, warsztaty bibliotekarskie, naukę umiejętnego i skutecznego korzystania z wiedzy internetowej oraz z tradycyjnych pomocy naukowych (słowniki, atlasy, encyklopedie, leksykony), doskonalenie umiejętności pisania w oparciu o wszelkiego rodzaju formy (od ogłoszeń i plakatów po eseje, recenzje i opowiadania)

1

8

Wychowanie fizyczne

Zajęcia prowadzone przez nauczyciela w-fistę, zawierające treści i umiejętności określone w programach zatwierdzonych przez MEN oraz autorskich programach nauczania; zajęcia odbywają się w szkolnej sali gimnastycznej

2

9

Nauka pływania

Poszerzony program z zakresu wychowania fizycznego i edukacji zdrowotnej; zajęcia odbywają się na basenie i prowadzone są przez instruktora nauki pływania, w obecności wychowawcy klasy lub nauczyciela w-f

1

© BAJKOWE KRÓLESTWO