"WYPRAWA PO WIEDZĘ"

autorski program NSP im. S. Lema

 

W NSP im. S. Lema – obok przedmiotowych programów nauczania – realizowany jest także interdyscyplinarny program autorski Wyprawa po wiedzę. Podstawowa wersja programu funkcjonuje od 2003 r. w Niepublicznym Przedszkolu „Bajkowe Królestwo” w Krakowie, a od 2008 r. - w filii Przedszkola w Bibicach.


Rozszerzona wersja programu Wyprawa po wiedzę przeznaczona jest dla dzieci w wieku 6-12 lat; skonstruowana została w oparciu o treści zawarte w podstawie programowej nauczania ogólnego a także wnioski sformułowane przez nauczycieli, Rodziców i samych uczniów.


Struktura programu


Na szkolnym etapie kształcenia program podzielono na dwa moduły: nauczania zintegrowanego (w zakresie edukacji polonistycznej, przyrodniczej, matematycznej, informatycznej, artystycznej, krajoznawczej, sportu i rekreacji, języka angielskiego) oraz klas IV-VI (w zakresie j. polskiego, literatury i elementów dziennikarstwa, historii i elementów archeologii, informatyki i multimediów, matematyki i elementów astronomii, języków obcych, muzyki i tańca, malarstwa i grafiki, teatru, filmu i sztuk audiowizualnych, przyrody, sportu i turystyki). Dla każdego z tych obszarów przygotowano zadania i treści odpowiadające możliwościom emocjonalnym i percepcji dziecka w określonym przedziale wiekowym. Wspólnym ogniwem dla obydwu modułów jest TEMAT WIODĄCY, wokół którego osnuty jest szczegółowy harmonogram działań wychowawczych i edukacyjnych, realizowanych w ramach zajęć, imprez, warsztatów i wyjazdów szkolnych. Temat oraz szczegółowy plan pracy na dany rok szkolny określa dyrektor szkoły, kierując się m.in. bieżącymi potrzebami i zainteresowaniami uczniów oraz sugestiami Rodziców i nauczycieli.

 

Cele programu


Naczelną ideą autorów programu Wyprawa po wiedzę jest umożliwienie dzieciom poznania otaczającej je rzeczywistości w jak najszerszym i możliwie wszechstronnym wymiarze. Zadaniem szkoły jest nie tylko przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności, ale także przystosowanie dziecka do swobodnego poruszania się we współczesnym świecie i efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie. Aby zapewnić naszym wychowankom odpowiedni start w młodzieńcze i dorosłe życie, stworzyliśmy program umożliwiający im poznanie i wnikliwą analizę różnorodnych procesów i zjawisk zachodzących w świecie, w ramach wielorakich dziedzin nauki i sztuki. Zależy nam na tym, aby dzieci zdobywały wiedzę o otaczającej je rzeczywistości poprzez doświadczenie, poznanie, uczestnictwo i rozumienie. Na każdym etapie kształcenia olbrzymią wagę przywiązujemy do kreowania twórczych postaw i rozwijania umiejętności abstrakcyjnego myślenia. Dlatego ważnym i stałym punktem rocznych planów pracy, konstruowanych w ramach programu Wyprawa po wiedzę są warsztaty artystyczne i wycieczki edukacyjne, zapewniające dziecku praktyczny kontakt z wieloma dziedzinami sztuki. Jak bowiem pisał Stanisław Lem:


Nauka objaśnia świat, ale pogodzić z nim może jedynie sztuka”.


Zadania i sposoby realizacji


Szczegółowy harmonogram działań w ramach rozszerzonej wersji programu Wyprawa po wiedzę określony zostaje na początku każdego roku szkolnego i podany do wiadomości Rodziców podczas pierwszego zebrania (czyli w pierwszych dniach września). Roczny plan pracy konstruowany jest w oparciu o kilka stałych rodzajów zadań:

1. Zajęcia tematyczne w ramach programu dydaktycznego szkoły

Każdy nauczyciel prowadzący lekcje w ramach obowiązkowego programu dydaktycznego szkoły, przeznacza jedne zajęcia w miesiącu na realizację programu Wyprawa po wiedzę. Lekcje prowadzone są w oparciu o temat wiodący, ustalony przez dyrektora na dany rok szkolny. Treść zajęć odpowiada wymogom podstawy programowej nauczania ogólnego; formę i metody pracy określa nauczyciel. Konspekty zajęć autorskich prowadzący przygotowują w trybie semestralnym – dyrektor szkoły otrzymuje i podaje do wiadomości Rodziców zestaw konspektów na początku września i marca danego roku szkolnego.

2. Warsztaty tematyczne w ramach zajęć pozalekcyjnych


Nauczyciele-specjaliści prowadzący zajęcia pozalekcyjne i przedmiotowe koła zainteresowań, przeznaczają jedną lekcję w miesiącu na realizację tematu wiodącego w ramach programu Wyprawa po wiedzę. O doborze treści oraz formie i metodach pracy decydują prowadzący – mogą to być m.in. zajęcia w formie warsztatów praktycznych, zajęć plenerowych, gier zespołowych, wycieczek edukacyjnych i krajoznawczych, warsztatów dramowych, klubów i paneli dyskusyjnych, konsultacji indywidualnych, grupowych projektów badawczych, imprez kulturalnych i artystycznych itp. Nauczyciele przygotowują konspekty zajęć w trybie semestralnym – zestaw konspektów przedstawiają kierownikowi sekcji przedmiotowej na początku września i marca danego roku szkolnego. Kierownik sekcji przygotowuje sprawozdania z półrocznej realizacji programu i przedstawia je dyrektorowi szkoły pod koniec każdego semestru nauki.

 

3. Imprezy wewnątrzszkolne

Szczegółowy harmonogram imprez wewnątrzszkolnych oraz wykaz osób odpowiedzialnych z ich organizację określa co roku dyrektor szkoły, w porozumieniu z nauczycielami oraz pedagogiem szkolnym. Terminarz imprez ustalany jest w systemie rocznym i podawany do wiadomości Rodziców podczas wrześniowego zebrania z wychowawcami klas. Do stałych uroczystości wewnątrzszkolnych należą w szczególności:

 • Dzień patrona szkoły (w rocznicę urodzin Stanisława Lema)
 • Ślubowanie uczniów klas pierwszych
 • Interdyscyplinarne i przedmiotowe konkursy szkolne związane z tematem wiodącym
 • Apele szkolne, podsumowujące działalność i sukcesy uczniów w ramach programu Wyprawa po wiedzę
 • Kiermasz Świąteczny
 • Szkolna Olimpiada Sportowa
 • Mistrzostwa szkoły w pływaniu
 • Szkolny Dzień Ortografii i Języka Polskiego
 • Festiwal Zainteresowań (przygotowanie prezentacji na temat swojego hobby)
 • Koncert szkolny w wykonaniu uczniów
 • Wernisaż fotografii i prac plastycznych
 • Szkolny Festiwal Filmowy
 • Dni otwarte szkoły
 • Festyn na zakończenie roku szkolnego


 • 4. Imprezy okolicznościowe

  Organizacją imprez okolicznościowych zajmują się przede wszystkim wychowawcy klas, wychowawca świetlicy, kierownik biblioteki oraz wyznaczeni przez dyrektora szkoły nauczyciele-specjaliści prowadzący zajęcia pozalekcyjne. Terminarz imprez ustalany jest w systemie rocznym i podawany do wiadomości Rodziców na początku każdego roku szkolnego. W strukturę uroczystości wplatane są treści związane z tematem wiodącym, określonym na dany rok szkolny w ramach programu Wyprawa po wiedzę. Stałe imprezy okolicznościowe w NSP im. S. Lema to m.in.:

 • Światowy Dzień Muzyki
 • Dzień Komisji Edukacji Narodowej
 • Obchody Święta Niepodległości
 • Impreza Andrzejkowa
 • Spotkanie ze św. Mikołajem
 • Wigilia połączona z Koncertem Kolęd
 • Jasełka Bożonarodzeniowe
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Karnawałowy Bal Przebierańców
 • Powitanie wiosny
 • Śniadanie Wielkanocne
 • Międzynarodowy Dzień Teatru
 • Światowy Dzień Ziemi
 • Obchody Święta Konstytucji 3 Maja
 • Światowy Dzień Książki
 • Dzień Matki
 • Dzień Dziecka


 • 5. Warsztaty edukacyjne

  Tematyczne warsztaty edukacyjne są ściśle związane z rocznym planem pracy szkoły i tematem wiodącym programu Wyprawa po wiedzę. Organizowane są na terenie szkoły i planowane w wymiarze nie mniejszym niż dwa razy w roku szkolnym. Warsztaty składają się z dwóch części: teoretycznej (najczęściej w formie prezentacji multimedialnej) i praktycznej (polegającej na wykonaniu pracy plastycznej, tekstu literackiego, projektu, inscenizacji itp.).

  6. Wycieczki edukacyjne i krajoznawcze

  Harmonogram wycieczek ustalany jest w trybie rocznym i obejmuje cztery obszary edukacyjne:

 • życie kulturalne Krakowa i Małopolski (teatr, kino, filharmonia, opera, wystawy malarstwa, rysunku i fotografii)
 • naukę i umiejętności (muzea, zabytki, skanseny, fabryki, kopalnie, pracownie itp.)
 • przyrodę i agroturystykę (ogród botaniczny i zoologiczny, gospodarstwa agroturystyczne, parki tematyczne, warsztaty plenerowe itp.)
 • rozrywkę i rekreację (centrum zabaw dziecięcych, parki rozrywki, stoki narciarskie itp.)


 • 7. Obozy naukowe i sportowe

  W NSP im. S. Lema – w ramach programu Wyprawa po wiedzę – organizowane są w każdym roku szkolnym dwa tygodniowe wyjazdy edukacyjne:

 • Jesienny obóz naukowy – wyjazd o zmiennej tematyce, dobranej w myśl założeń rocznego planu pracy i tematu wiodącego określonego na dany rok szkolny (może to być plener malarski lub fotograficzny, obóz językowy, sportowy, muzyczny, taneczny, literacki, teatralno-filmowy, matematyczno-przyrodniczy itp.). W trakcie wyjazdu dzieci opracowują określony projekt naukowy, artystyczny lub sportowy, którego efekty (np. w postaci tekstów, prac malarskich, fotografii, spektakli, pokazów sportowych lub prezentacji multimedialnych) opublikowane zostają po powrocie do szkoły, w terminie wskazanym w rocznym harmonogramie imprez szkolnych.


 • Zimowy obóz narciarski – wyjazd o tematyce sportowej, z naciskiem na codzienną naukę jazdy na nartach (w klasach I-III) oraz na nartach lub snowboardzie (w klasach IV-VI). Wszystkie zajęcia sportowe odbywają się pod opieką licencjonowanych instruktorów narciarskich. W trakcie wyjazdu prowadzone są także zajęcia warsztatowe i rekreacyjne, związane z tematem wiodącym określonym na dany rok szkolny w ramach programu Wyprawa po wiedzę.


 • Sposoby informowania o realizacji programu

  Dyrektor szkoły – za pośrednictwem wychowawców klas – przedstawia Rodzicom (we wrześniu każdego roku) harmonogram imprez, warsztatów i wycieczek szkolnych oraz konspekty zajęć dydaktycznych związanych z programem Wyprawa po wiedzę. Podczas czerwcowego zebrania do wiadomości Rodziców podane zostaje z kolei sprawozdanie z realizacji rocznego planu pracy szkoły. Bieżące informacje na temat działań w ramach programu autorskiego publikowane są w gablotach i na tablicach ogłoszeń oraz na naszej stronie internetowej.

  © BAJKOWE KRÓLESTWO