ZASADY NABORU DO KLAS STARSZYCH

ZASADY NABORU DO KLAS II-VI NSP im. S. LEMA

Nabór do klas II-VI prowadzony jest do wyczerpania miejsc. Pierwszeństwo zapisu mają absolwenci przedszkoli „Bajkowe Królestwo” w Krakowie i Bibicach oraz ich rodzeństwo. Szczegółowe zasady naboru określa Regulamin rekrutacji.

Procedura naboru do klas II-VI:

1. Zgłoszenie kandydata

Zgłoszenia dziecka do klas programowo wyższych można dokonać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (należy wówczas podać dane personalne kandydata, rok szkolny w którym zamierza rozpocząć naukę w NSP im. S. Lema, poziom kształcenia oraz telefon kontaktowy jednego z Rodziców) lub za pośrednictwem Niepublicznego Przedszkola „Bajkowe Królestwo” filia w Bibicach (tel. 505-400-707, 12-416-26-67, 501-418-496, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.).

2. Wypełnienie kwestionariusza osobowego

Kwestionariusz osobowy należy wypełnić w momencie potwierdzenia przez Szkołę możliwości zapisu dziecka do danego oddziału (w przypadku braku miejsc dane kandydata zapisane zostaną na liście rezerwowej). Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić bardzo wnikliwie, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o stanie zdrowia i ewentualnych alergiach dziecka. Dane dotyczące planowanego wyboru zajęć dodatkowych nie są wiążące, a jedynie stanowią informację organizacyjną dla Dyrektora Szkoły. Kwestionariusz osobowy można dostarczyć:

- drogą mailową

- osobiście do sekretariatu Szkoły

- za pośrednictwem Niepublicznego Przedszkola „Bajkowe Królestwo” filia w Bibicach.

3. Rozmowa kwalifikacyjna

Kandydaci do klas programowo wyższych otrzymują od dyrektora Szkoły zaproszenie na kilkunastominutowe spotkanie z psychologiem szkolnym. Podczas rozmowy dzieci odpowiadają o swoich dotychczasowych sukcesach edukacyjnych, zainteresowaniach oraz predyspozycjach. W spotkaniu uczestniczą Rodzice kandydata.

4. Uregulowanie opłaty wpisowej

Rezerwacja miejsca na dany rok szkolny następuje po dostarczeniu do Szkoły kwestionariusza osobowego kandydata, rozmowie kwalifikacyjnej oraz uiszczeniu przez Rodziców opłaty wpisowej, w wysokości określonej w Cenniku. Opłata wpisowa jest jednorazowa i obejmuje cały cykl kształcenia (do momentu opuszczenia Szkoły przez ucznia). Opłaty można dokonać:

- przelewem na konto Szkoły

- gotówką u dyrektora lub wicedyrektora Szkoły

5. Podpisanie Umowy

Rodzice podpisują Umowę regulującą zasady i warunki pobytu dzieci w Szkole z przedstawicielem organu prowadzącego placówkę. Podpisanie Umowy odbywa się w terminie ustalonym przez strony. Dokument sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zapisy Umowy obowiązują przez cały cykl kształcenia dziecka; wszelkie zmiany wprowadzane są za pośrednictwem aneksów.

6. Dostarczenie kompletu dokumentów

Rodzice dzieci przyjętych do klas II-VI zobowiązani są dostarczyć do sekretariatu Szkoły komplet dokumentów rekrutacyjnych. Dokumentację należy złożyć najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Zestaw dokumentów rekrutacyjnych do klas programowo wyższych:

  1. Kwestionariusz osobowy

  2. 3 zdjęcia (podpisane na odwrocie)

  3. Odpis świadectwa promującego do klasy programowo wyższej

  4. Karta zdrowia ucznia

Pobierz:

Kwestionariusz osobowy do klas II-VI

Regulamin rekrutacji

 

© BAJKOWE KRÓLESTWO