ZASADY NABORU DO NSP IM. S. LEMA W BIBICACH

Nabór do NSP im. S. Lema prowadzony jest do wyczerpania miejsc w tworzonych jednostkach z uwzględnieniem zasady, że liczebność klasy nie może przekraczać 25 osób. Pierwszeństwo naboru mają absolwenci przedszkoli „Bajkowe Królestwo” w Krakowie i Bibicach. Istnieje możliwość zapisania dziecka do klasy I z wyprzedzeniem, na kolejne lata szkolne. Szczegółowe zasady naboru określa Regulamin rekrutacji.

 

I. SZCZEGÓŁOWA PROCEDURA NABORU:

 

 1. Zgłoszenie kandydata

Zgłoszenia dziecka do NSP im. S. Lema można dokonać drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. (należy wówczas podać dane personalne kandydata, rok szkolny w którym zamierza rozpocząć naukę w NSP im. S. Lema oraz telefon kontaktowy jednego z Rodziców) lub za pośrednictwem Niepublicznego Przedszkola „Bajkowe Królestwo” filia w Bibicach (tel. 505-400-707, 12-416-26-67, 501-418-496, e-mail: :

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.).

 

2. Wypełnienie kwestionariusza osobowego

Kwestionariusz osobowy należy wypełnić w momencie potwierdzenia przez Szkołę możliwości zapisu dziecka do klasy I (w przypadku braku miejsc dane kandydata zapisane zostaną na liście rezerwowej). Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić bardzo wnikliwie, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o stanie zdrowia i ewentualnych alergiach dziecka.

Kwestionariusz osobowy można dostarczyć:

- drogą mailową

- osobiście do sekretariatu Szkoły

- za pośrednictwem Niepublicznego Przedszkola „Bajkowe Królestwo” filia w Bibicach.

 

3. Uregulowanie opłaty wpisowej

Rezerwacja miejsca na dany rok szkolny następuje po dostarczeniu do Szkoły kwestionariusza osobowego kandydata, rozmowie z dyrektorem placówki oraz uiszczeniu przez Rodziców opłaty wpisowej, w wysokości określonej w Cenniku. Opłata wpisowa jest jednorazowa i obejmuje cały cykl kształcenia (do momentu opuszczenia Szkoły przez ucznia).

Opłaty można dokonać:

- przelewem na konto Szkoły

- gotówką w sekretariacie Szkoły

 

4. Podpisanie Umowy

Rodzice podpisują Umowę regulującą zasady i warunki pobytu dzieci w Szkole z przedstawicielem organu prowadzącego placówkę. Podpisanie Umowy odbywa się w terminie ustalonym przez strony. Dokument sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zapisy Umowy obowiązują przez cały cykl kształcenia dziecka; wszelkie zmiany wprowadzane są za pośrednictwem aneksów.

 

5. Dostarczenie kompletu dokumentów

Rodzice dzieci przyjętych do szkoły są zobowiązani dostarczyć do sekretariatu Szkoły komplet dokumentów rekrutacyjnych. Dokumentację należy złożyć najpóźniej na 2 tygodnie przed rozpoczęciem roku szkolnego.

 

 

II. WYMAGANY ZESTAW DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH DO KLAS I-szych:

  1. Kwestionariusz osobowy

  2. 3 zdjęcia (podpisane na odwrocie)

  3. Opinia wychowawcy oddziału zerowego

  4. Zaświadczenie o ukończeniu oddziału zerowego (nie dotyczy absolwentów przedszkoli „Bajkowe Królestwo”)

 

III. WYMAGANY ZESTAW DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH DO KLAS PROGRAMOWO WYŻSZYCH:

  1. Kwestionariusz osobowy

  2. 3 zdjęcia (podpisane na odwrocie)

  3. Odpis świadectwa promującego do klasy programowo wyższej

  4. Karta zdrowia ucznia

 

 

 

© BAJKOWE KRÓLESTWO