ZAŁĄCZNIK NR 1

Do Statutu Niepublicznej Szkoły Podstawowej im. S. Lema


WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

W NIEPUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. STANISŁAWA LEMA


§ 1

PRZEPISY OGÓLNE

1. Wewnątrzszkolny System Oceniania (WSO) w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. S. Lema oparty jest na rozporządzeniu MENiS z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr. 83,poz. 562 z póź. zm. 3).

2. System oceniania w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. S. Lema wspomaga realizację celów edukacyjnych Szkoły zgodnie z „Podstawą programową kształcenia ogólnego dla sześcioletniej szkoły podstawowej i gimnazjum” z dnia 26 lutego 2002r. i Nową podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i licealnych z dnia 23 grudnia 2008r. opublikowaną 15 stycznia 2009 r. w Dzienniku Ustaw nr. 4 poz. 17.

3. Ocenianiu podlegają:

a) osiągnięcia edukacyjne ucznia.

b) zachowanie ucznia.

4. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określanej w odrębnych przepisach oraz z realizowanych w Szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.

5. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm estetycznych.

 

 

§ 2

OCENIANIE, KLASYFIKOWANIE I PROMOWANIE UCZNIÓW

1. WSO ma na celu:

a) informowanie ucznia o poziomie osiągnięć edukacyjnych i zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie.

b) udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju.

c) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu.

d) dostarczanie Rodzicom/opiekunom prawnym i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia.

e) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

2. WSO obejmuje:

a) określane przez nauczycieli wymagania edukacyjne, niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

b) kryteria oceniania zachowania.

c) sposoby bieżącego oceniania i ustalania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

d) warunki przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych.

e) tryb ustalania rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

f) warunki i tryb uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

g) warunki i sposób przekazywania Rodzicom/opiekunom prawnym informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

3. Wszyscy nauczyciele na początku każdego roku szkolnego, na pierwszych zajęciach informują uczniów o wymaganiach edukacyjnych ze swojego przedmiotu, sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych (przedmiotowe systemy oceniania) oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

4. Wychowawca klasy na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym informuje Rodziców/opiekunów prawnych o wymaganiach edukacyjnych w danej klasie z poszczególnych zajęć edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów oraz warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.

5. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów na pierwszej godzinie wychowawczej i Rodziców/opiekunów prawnych na pierwszym zebraniu, o zasadach jawnego oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

6. Nauczyciele oceniają postępy uczniów w zdobywaniu wiadomości i umiejętności według jawnych kryteriów przedmiotowych, ustalonych na początku roku szkolnego przez poszczególne zespoły przedmiotowe.

7. Rok szkolny w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. S. Lema składa się z dwóch semestrów. I semestr rozpoczyna się 1 września i kończy z ostatnim dniem wystawiania klasyfikacyjnych ocen śródrocznych (termin wystawiania ocen ustala Dyrektor Szkoły i zamieszcza go w planie organizacji roku szkolnego), II semestr rozpoczyna się od następnego dnia po wystawianiu ocen klasyfikacyjnych śródrocznych i trwa do ostatniego dnia zajęć dydaktyczno–wychowawczych w danym roku szkolnym z zaznaczeniem, że w miesiącach wakacyjnych w Szkole mogą odbywać się zajęcia ponadprogramowe nie podlegające ocenie.

 

§ 3

ZASADY OCENIANIA W KLASACH I-III

1. W pierwszym etapie edukacyjnym (klasy I-III) ustala się opisową formę oceniania wysiłku i osiągnięć dzieci. Ocenianie bieżące (praca domowa, odpowiedź ustna, praca na lekcji, praca zespołowa itp. ) ustala się według oznaczeń w formie plusów (+) i minusów (-), które wpisywane są w zeszytach, a także na specjalnych tablicach w klasach. Oprócz tego nauczyciele uczący w klasach I-III ustalają swoje wewnętrzne ocenianie postępów i umiejętności ucznia poprzez nagradzanie dzieci odznakami – naklejkami (w każdej klasie mogą funkcjonować inne odznaki). Każda ocena bieżąca powinna zawierać opis oraz adnotację odnośnie zaleceń do dalszej pracy.

2. Sprawdziany pisemne, sprawdzające stopień opanowania umiejętności uczniów nauczyciel ocenia według skali punktowej, do której odniesione są następujące oceny słowne i cyfrowe (w nawiasach):

a) świetnie – od 90% do100% punktów (6).

b) bardzo dobrze – od 75% do 89% punktów (5).

c) dobrze – od 55% do 74% punktów (4).

d) potrafisz lepiej – od 30% do 54% punktów (3).

e) pracuj więcej – od 0% do 29% punktów (2).

3. W celu dokonania kompleksowej oceny opisowej umiejętności ucznia przyjmuje się KARTĘ SZKOLNYCH OSIAGNIĘĆ w klasach I-III. W karcie nauczyciel posługuje się stopniami opanowania materiału:

6 - znakomicie

5 - bardzo dobrze

4 - dobrze

3 – potrafisz lepiej

2 – pracuj więcej

oraz oznaczeniami wysiłku ucznia jako:

A - maksymalny

B - średni

C - minimalny

4. Kartę szkolnych osiągnięć uczeń i jego Rodzice otrzymują na zakończenie drugiego semestru wraz ze świadectwem. Ksero dokumentu przechowywane jest w Szkole do czasu ukończenia Szkoły przez ucznia. Karta osiągnięć nie jest przekazywana wraz z dokumentacją obowiązującą przy zmianie Szkoły przez ucznia.

5. W edukacji języka angielskiego przyjmuje się słowną skalę oceniania postępów ucznia wg następującego klucza:

6 – excellent

5 – very good

4 – good

3 – you can do better

2 – work more

6. Ocena klasyfikacyjna śródroczna i roczna w I etapie edukacyjnym jest oceną opisową uwzględniającą osiągane przez ucznia postępy w zakresie edukacji polonistycznej, językowej, matematycznej, środowiskowej, technicznej, informatycznej, plastycznej, muzycznej, motoryczno – zdrowotnej.

7. Ocena opisowa powinna zawierać informacje dotyczące poziomu opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla pierwszego etapu edukacyjnego oraz wskazywać potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień i predyspozycji.

8. W ramach oceny opisowej obszarów nauczania zintegrowanego proponuje się wyodrębnienie następujących sfer rozwoju ucznia:

a) rozwój poznawczy: mówienie, słuchanie, czytanie, pisanie, umiejętności matematyczne, umiejętności przyrodniczo – geograficzne.

b) rozwój artystyczny.

c) rozwój fizyczny.

d) rozwój społeczno – emocjonalny.

9. Ocena klasyfikacyjna roczna jest opisem poczynionych przez ucznia postępów, napotkanych trudności w stosunku do możliwości i wymagań edukacyjnych, potrzeb rozwojowych a w przypadku oceny półrocznej dodatkowo zawiera propozycje konkretnych działań pomocnych w pokonywaniu trudności przez ucznia. Oryginał oceny opisowej półrocznej według opracowanego w szkole arkusza otrzymuje uczeń, zaś kserokopia oceny z podpisem wychowawcy stanowi załącznik do arkusza ocen.

10. W klasach I–III informację o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej Rodzice/opiekunowie prawni otrzymują w formie ustnej na podstawie ocen bieżących oraz zapisów w zeszycie wychowawcy, na ostatnim informacyjnym zebraniu Rodziców kończącym bieżący rok szkolny.

11. Uczeń I etapu edukacyjnego otrzymuje promocję do klasy programowo wyżej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

12. Na wniosek Rodziców/opiekunów prawnych i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody Rodziców/opiekunów prawnych Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II  do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

13. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii Rodziców/opiekunów prawnych ucznia.

 

& 4

ZASADY OCENIANIA W KLASACH IV-VI

1. W drugim etapie edukacyjnym (klasy IV-VI) ustala się sześciostopniową, cyfrową skalę ocen wg następującego klucza:

1 – niedostateczny (ndst)

2 – dopuszczający (dop)

3 – dostateczny (dst)

4 – dobry (db)

5 – bardzo dobry (bdb)

6 – celujący (cel)

2. Oceny klasyfikacyjne bieżące, śródroczne i roczne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne.

3. Ocenę zachowania ustalają wychowawcy klas po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

4. Określa się następujące ogólne kryteria ocen wymienionych w &4 ust. 1:

1 – niedostateczny:

 • uczeń nie spełnia wymagań koniecznych określonych dla danych zajęć edukacyjnych;
 • uczeń wykazuje braki w wiedzy na tyle duże, że nie rokują nadziei na ich usunięcie nawet przy pomocy nauczyciela;
 • uczeń nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania podstawowych umiejętności;
 • uczeń nie opanował określonego minimum materiału, co uniemożliwia mu kontynuację nauki na wyższym poziomie edukacji

2 – dopuszczający:

 • uczeń spełnia konieczne wymagania edukacyjne określone dla danych zajęć edukacyjnych;
 • uczeń wykazuje poważne braki w wiedzy, które można jednak usunąć w dłuższym okresie czasowym;
 • braki wykazywane przez ucznia nie przekreślają możliwości dalszej nauki;
 • przy pomocy nauczyciela uczeń potrafi wykonać proste polecania, wymagające zastosowania podstawowych umiejętności;

3 – dostateczny:

 • uczeń spełnia konieczne i podstawowe wymagania edukacyjne określone dla danych zajęć edukacyjnych;
 • uczeń opanował podstawowe elementy wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej, pozwalające mu na rozumienie ważniejszych zagadnień;
 • uczeń potrafi wykonać proste zadania;
 • uczeń wykazuje się aktywnością na lekcjach w stopniu zadowalającym;

4 – dobry:

 • uczeń spełnia konieczne, podstawowe i rozszerzające wymagania określone dla danych zajęć edukacyjnych;
 • uczeń opanował wiadomości i umiejętności zawarte w podstawie programowej w stopni zadowalającym;
 • uczeń zna najważniejsze pojęcia, wiadomości i posiada podstawowe umiejętności wymagane w ramach danych zajęć edukacyjnych;
 • uczeń samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, natomiast zadania o stopniu trudniejszym wykonuje pod kierunkiem nauczyciela;
 • uczeń jest aktywny w czasie lekcji;

5 – bardzo dobry:

 • uczeń spełnia wymagania konieczne, podstawowe, rozszerzające i dopełniające określone dla danych zajęć edukacyjnych;
 • uczeń opanował cały materiał przewidziany programem;
 • uczeń samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania postawione przez nauczyciela, posługując się nabytymi umiejętnościami;
 • uczeń bierze udział w konkursach przedmiotowych;
 • uczeń sprawnie korzysta z wiedzy i umiejętności w sytuacjach nowych;
 • uczeń wykazuje się dużą aktywnością w czasie lekcji;

6 – celujący:

 • uczeń spełnia konieczne, podstawowe, rozszerzające, dopełniające i wykraczające poza normę wymagania edukacyjne określone dla danych zajęć edukacyjnych;
 • uczeń posiada wiedzę znaczenie wykraczającą poza zakres materiału;
 • uczeń samodzielnie zdobywa wiadomości, jest samodzielny w rozwiązywaniu zadań i problemów;
 • uczeń odnosi sukcesy (laureat od 1 do 3 miejsca) w konkursach przedmiotowych, artystycznych lub sportowych (na szczeblu rejonowym lub wojewódzkim);
 • uczeń jest bardzo aktywny na lekcjach;

5. Skala ocen bieżących, cząstkowych może być poszerzona przez stosowanie „+” (podwyższenie oceny) i „-” (obniżenie oceny). Przy ustaleniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i innych zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

6. Nauczyciel jest zobowiązany, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w & 4 ust. 1 Rozporządzenie MENiS z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom. Przez specyficzne trudności w uczeniu się rozumie się trudności w uczeniu się odnoszące się do uczniów w normie intelektualnej, o właściwej sprawności motorycznej i prawidłowo funkcjonujących systemach sensorycznych, którzy mają trudności w przyswajaniu treści dydaktycznych, wynikające ze specyfiki ich funkcjonowania poznawczo – percepcyjnego.

7. Uczeń II etapu edukacyjnego otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

8. Uczeń II etapu edukacyjnego, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz zachowanie bardzo dobre lub wzorowe otrzymuje promocję do klasy programowo wyżej z wyróżnieniem.

9. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną.

 

§ 5

FORMY SPRAWDZANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

1. W Niepublicznej Szkole Podstawowej im. S. Lema przewiduje się następujące formy sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów:

a) odpowiedzi ustne (krótkie i długie wypowiedzi obejmujące materiał z trzech ostatnich lekcji).

b) prace pisemne (ćwiczenia, zadania, wypracowania, referaty, wywiady, opracowania, dyktanda, testy, sprawdziany, prace klasowe, konkursy, itp.).

c) różne formy aktywności na lekcji (praca indywidualna i w grupie, praca z mapą i atlasem, praca z tekstem źródłowym, udział w grach dydaktycznych, inscenizacjach, gra na instrumentach, śpiew, prezentacje multimedialne itp.).

d). zadania domowe.

e) inne (ocena za prowadzenie zeszytu, notatki w zeszycie przedmiotowym, udział w konkursach przedmiotowych, doświadczeniach praktycznych, reprezentowanie szkoły w konkursach, przeglądach, projekty naukowe i artystyczne itp.).

2. Szczegółowe formy, zasady, częstotliwość bieżącego oceniania uczniów z poszczególnych przedmiotów zawarte są w przedmiotowych systemach oceniania.

3. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i dla jego Rodziców/opiekunów prawnych.

4. Na prośbę ucznia lub jego Rodziców nauczyciel, ustalając każdą ocenę, powinien ją krótko i klarownie uzasadnić.

5. Informacje o ocenach uczniów Rodzice/opiekunowie prawni otrzymują w formie pisemnej w czasie zebrań z wychowawcą, w dzienniku elektronicznym (o ile jest on przewidziany w danym roku szkolnym), w Dzienniczku Ucznia, w trakcie indywidualnych kontaktów z nauczycielami oraz w trakcie rozmowy telefonicznej lub kontaktów mailowych.

6. Pisemne prace klasowe, obejmujące materiał większy niż z trzech ostatnich lekcji, muszą zostać zapowiedziane przez nauczyciela co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem. Odpowiedni zapis o pracy klasowej powinien znaleźć się w dzienniku lekcyjnym.

7. Uczniowie powinni znać zakres pracy klasowej, jej wymagania oraz szczegółowe kryteria oceny. Praca kontrolna powinna być poprzedzona lekcją utrwalającą.

8. W ciągu tygodnia mogą odbyć się maksymalnie dwie „duże” prace klasowe z poszczególnych przedmiotów, ale nie więcej niż jedna dziennie.

9. Sprawdziany pisemne z 1 – 3 ostatnich lekcji nie muszą być zapowiadane przez nauczycieli i mogą odbywać się na każdej lekcji.

10. Sprawdzone prace klasowe powinny być oddane uczniom w terminie do dwóch tygodni, sprawdziany krótkie w ciągu 3 najbliższych lekcji.

11. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego Rodzice mają prawo otrzymać do wglądu wg zasad określonych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, a następnie zobowiązani są zwrócić je nauczycielowi w celu przechowania w dokumentacji przedmiotowej co najmniej do końca roku szkolnego.

12. Uczeń ma prawo do dwukrotnej próby poprawienia oceny z pracy klasowej i sprawdzianu w terminie do dwóch tygodni od daty ustalonego terminu przez nauczyciela. W przypadku choroby czas poprawy ustala się od powrotu ucznia do Szkoły. Poprawiona ocena odnotowana jest w dzienniku lekcyjnym obok pierwotnej, przy czym obie brane są pod uwagę przy ustaleniu oceny półrocznej.

13. Nauczyciel ma obowiązek oceniać uczniów systematycznie (przynajmniej jeden raz w miesiącu), uwzględniając różne formy aktywności ucznia.

 

§ 6

INFORMOWANIE O OCENACH KLASYFIKACYJNYCH

1.Na miesiąc przed półrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej poszczególni nauczyciele zobowiązani są poinformować uczniów i ich Rodziców o przewidywanych ocenach proponowanych z zajęć edukacyjnych i zachowania. Oceny podane są do wiadomości uczniów na zajęciach lekcyjnych (wpis ołówkiem do dziennika), do wiadomości Rodziców - na zebraniach z wychowawcami klas.

2. W wypadku nieobecności nauczyciela przedmiotu informację o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych wpisuje wychowawca klasy po konsultacji z nauczycielem.

3. Przewidywaną ocenę klasyfikacyjną z zachowania wpisuje wychowawca. W przypadku nieobecności Rodzica na wywiadówce, wychowawca przygotowuje propozycję ocen w formie pisemnej. Rodzic niezwłocznie podpisuje informację, a uczeń na następnych zajęciach okazuje ją nauczycielowi danego przedmiotu i wychowawcy.

4. W przypadku nieobecności ucznia w wyznaczonym terminie, wychowawca telefonicznie zawiadamia Rodziców o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych i odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym.

5. Rodzice/opiekunowie prawni ucznia w imieniu ucznia mogą złożyć pisemny, uzasadniony wniosek do Dyrektora Szkoły o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych. Wniosek powinien zostać złożony w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji do dzienniczka przez nauczyciela.

6. Jeżeli Dyrektor Szkoły uzna wniosek Rodziców za uzasadniony, zobowiązuje danego nauczyciela do dokonania w ciągu 3 dni pisemnego, szczegółowego umotywowania przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych zgodnie z wymaganiami edukacyjnymi, WSO i przedmiotowym systemem oceniania.

7. Dyrektor Szkoły powołuje komisję w składzie:

a) Dyrektor Szkoły.

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.

c) dwóch nauczycieli prowadzących takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

8. Komisja niezwłocznie weryfikuje przewidywaną roczną ocenę z zajęć edukacyjnych i decyduje o utrzymaniu lub podwyższeniu oceny do wnioskowanej przez Rodzica. Decyzja komisji jest ostateczna.

9. Rodzice/opiekunowie prawni w imieniu ucznia mogą złożyć pisemny uzasadniony wniosek do Dyrektora Szkoły o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania. Wniosek powinien zostać złożony w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji do dzienniczka przez wychowawcę.

10. Jeżeli Dyrektor Szkoły uzna wniosek Rodziców za uzasadniony, zobowiązuje wychowawcę do pisemnego umotywowania przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania w terminie do 3 dni, zgodnie z kryteriami oraz trybem oceniania zachowania.

11. Dyrektor Szkoły powołuje komisję w składzie:

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji.

b) wychowawca.

c) wskazany przez Dyrektora nauczyciel uczący danego przedmiotu.

d) przedstawiciel samorządu uczniowskiego.

e) psycholog lub pedagog szkolny.

12. Komisja niezwłocznie weryfikuje przewidywaną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania i w drodze głosowania zwykłą większością głosów decyduje o utrzymaniu bądź podwyższeniu do wnioskowej przez Rodziców oceny z zachowania. Decyzja komisji jest ostateczna.

13. Niezwłocznie po posiedzeniu komisji, o której mowa w punktach 7 i 11, Dyrektor Szkoły poprzez wpis do dzienniczka ucznia informuje Rodziców o decyzji komisji, a wychowawca odnotowuje ten fakt w dzienniku lekcyjnym.

14. Wychowawca klasy zobowiązany jest powiadomić ucznia i jego Rodziców o przewidywanym półrocznym i rocznym stopniu niedostatecznym i nagannym zachowaniu na ostatnim zebraniu Rodziców w danym semestrze (w grudniu i w maju każdego roku), poprzez wpis w dzienniku lekcyjnym potwierdzony własnoręcznym podpisem Rodziców. W przypadku niezgłoszenia się Rodziców i niepodpisania informacji wychowawca zamieszcza odpowiednią adnotację pod informacją, a następnie kontaktuje się telefonicznie lub mailowo z Rodzicami, informując o zagrożeniu i odnotowując ten fakt w dzienniku lekcyjnym. W przypadku niemożności kontaktu telefonicznego lub mailowego wychowawca wysyła zawiadomienie poprzez Dyrektora Szkoły.

15. Ostateczną informację o wystawionych ocenach klasyfikacyjnych uczniowie i ich Rodzice/opiekunowie prawni otrzymują na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej. Informację Rodzicom przekazują uczniowie, za pośrednictwem wpisu ocen do Dzienniczka Ucznia. Wpisu dokonuje wychowawca klasy.

 

§ 7

EGZAMINY KLASYFIKACYJNE

1. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeśli brak jest podstawy do półrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na ponad 50 % zajęć edukacyjnych.

2. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

3. Na pisemną prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub pisemną prośbę jego Rodziców Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

4. Zgoda, o której mówi pkt 3, uwarunkowana jest możliwością nadrobienia przez ucznia zaległości w stosunkowo krótkim czasie ( 1 – 2 miesiące).

5. Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z uczniem i jego Rodzicami/opiekunami prawnymi.

6. Egzamin klasyfikacyjny z zakresu pierwszego półrocza odbywa się w pierwszym tygodniu po przerwie semestralnej, a egzamin klasyfikacyjny roczny w ostatnim miesiącu II półrocza, najpóźniej w ostatnim tygodniu zajęć dydaktycznych roku szkolnego.

7. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

8. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:

a) Dyrektor Szkoły jako przewodniczący komisji.

b) nauczyciel zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

9. Egzamin klasyfikacyjny może mieć formę pisemną, ustną lub formę ćwiczeń praktycznych.

10. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – Rodzice/opiekunowie prawni ucznia.

11. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: nazwiska nauczycieli lub skład komisji, termin egzaminu, zadania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego dołącza się do arkusza ocen ucznia.

12. Uczeń, który z ważnych, usprawiedliwionych przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, określonym przez dyrektora szkoły.

13. Uczeń, który nie zdał rocznego egzaminu klasyfikacyjnego (otrzymał ocenę niedostateczną), nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

14. Ustalona przez nauczyciela lub uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

§ 8

ODWOŁANIA OD ROCZNEJ OCENY KLASYFIKACYJNEJ

1. Uczeń lub jego Rodzice/opiekunowie prawni mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny (odbywa się to w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżenia).

2. Po wpłynięciu odwołania dotyczącego rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych Dyrektor Szkoły powołuje komisję do rozpatrzenia wniosku.

3. W skład komisji, o której mowa w pkt. 2 wchodzą:

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w Szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji.

b) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.

c) dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

4. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, komisja przeprowadza sprawdzian umiejętności ucznia w formie pisemnej lub ustnej oraz ustala roczna ocenę klasyfikacyjną.

5. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania (pytania) sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

6. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów (w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji).

7. W skład komisji, o której mowa w pkt. 6 wchodzą:

a) Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w Szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji.

b) wychowawca klasy.

c) wskazany przez Dyrektora Szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie.

d) przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.

e) psycholog lub pedagog szkolny.

8. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

9. Komisje, o których mowa w pkt. 2 i 7 rozpatrują wnioski i przeprowadzają postępowania w ostatnim tygodniu ferii letnich.

10. Nauczyciel, o którym mowa w pkt. 3 lit. b i 7 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim wypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne z zaznaczeniem, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

11. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

12. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

§ 9

EGZAMINY POPRAWKOWE

1. Niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

2. Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń II etapu edukacyjnego, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

3. W wyjątkowych przypadkach (np. wypadki losowe, długotrwałe choroby itp.) Rada Pedagogiczna - na pisemny wniosek Rodziców, ucznia lub wychowawcy klasy - może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się na pisemny wniosek Rodziców ucznia.

5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły, w składzie:

a) Dyrektor Szkoły jako przewodniczący komisji.

b) nauczyciel danych zajęć edukacyjnych.

c) nauczyciel pokrewnych zajęć edukacyjnych lub nauczyciel uczący danego przedmiotu w innej szkole.

d) wychowawca klasy.

6. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności: skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik egzaminu, ustaloną ocenę wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

7. Komisja przeprowadza egzaminy poprawkowe w ostatnim tygodniu ferii letnich.

8. Ocena ustalona przez komisję w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.

§ 10

OCENIANIE DODATKOWYCH ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH

1. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub etykę, do średniej ocen wlicza się także oceny semestralne lub roczne uzyskane z tych zajęć.

2. Przedmiot „Wychowanie do życia w rodzinie” podlega zaliczaniu na podstawie uczestnictwa w wyżej wymienionych zajęciach. W przypadku udziału ucznia w zajęciach, fakt ten odnotowuje się na świadectwie szkolnym w części przeznaczonej na dodatkowe zajęcia edukacyjne wpisem „uczestniczył (a)”. Uczęszczanie lub nie na wspomniane zajęcia nie wpływa na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie Szkoły przez ucznia.

3. Jeżeli dodatkowe zajęcia edukacyjne odbywają się tylko w pierwszym semestrze nauki, wówczas klasyfikacyjna ocena półroczna jest automatycznie klasyfikacyjną oceną roczną z tych zajęć w danej klasie.

4. Ze ścieżek edukacyjnych włączonych do zajęć edukacyjnych nie wystawia się ocen.

5. W przypadku, gdy ścieżki edukacyjne są realizowane samodzielnie lub jako moduły, kończą się zaliczeniem na świadectwie w części przeznaczonej na dodatkowe zajęcia edukacyjne, z wpisem „uczestniczył (a)”.

§11

SPRAWDZIAN W OSTATNIM ROKU NAUKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

1.Uczeń kończy Niepubliczną Szkołę Podstawową im. S. Lema, o ile w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych), uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

2. Uczeń kończący VI klasę przystępuje do ogólnopolskiego sprawdzianu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej nauczania ogólnego dla szkół podstawowych.

3. Sprawdzian ma charakter powszechny i obowiązkowy.

4. Sprawdzian jest przeprowadzany zgodnie z procedurami i instrukcjami dotyczącymi przygotowania i przeprowadzania sprawdzianu, ustalonymi przez OKE w Krakowie.

5. Centralna Komisja Egzaminacyjna opracowuje informator zawierający szczegółowy opis wymagań, kryteriów oceniania i form przeprowadzania sprawdzianu, a także przykładowe zadania i ogłasza go nie później niż do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

6. Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Sprawdzian organizuje zespół egzaminacyjny powołany przez dyrektora komisji okręgowej. Komisja okręgowa przygotowuje arkusze do sprawdzianu.

7. Ze sprawdzianu zwolnieni są laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim. Zwolnienie ze sprawdzianu jest równoznaczne z uzyskaniem najwyższego wyniku, tj. 40 punktów. Zwolnienia dokonuje Dyrektor Szkoły.

8. Uczeń może w terminie 2 dni od daty sprawdzianu zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.

9. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych, na podstawie opinii poradni psychologiczno–pedagogicznej.

10. Opinia, o której mowa w pkt. 9 powinna zostać wydana najpóźniej do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, jednak nie wcześniej niż po ukończeniu III klasy szkoły podstawowej.

11. Opinia, o której mowa w pkt. 9 i 10, powinna zostać przedłożona Dyrektorowi Szkoły przez Rodziców/opiekunów prawnych ucznia w terminie do 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.

12. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu w ustalonym terminie albo przerwał sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora OKE w Krakowie.

13. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku.

14. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek Dyrektora Szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor Szkoły składa wniosek w porozumieniu z Rodzicami/opiekunami prawnymi opiekunami ucznia.

15. Na wniosek ucznia lub jego Rodziców/opiekunów prawnych, sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego Rodzicom do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.

16. Wynik sprawdzianu, na podstawie przyznanej liczby punktów, ustala powołany przez dyrektora komisji okręgowej zespół egzaminatorów wpisanych do ewidencji.

17. Wynik sprawdzianu ustalony przez zespół egzaminatorów jest ostateczny.

18. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie Szkoły.

19. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia Szkoły.

20. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do Szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno – wychowawczych, a w przypadku, o którym mowa w pkt. 12 – do dnia 31 sierpnia danego roku.

21. Protokoły przebiegu sprawdzianu oraz pozostałą dokumentację przechowuje się według zasad określonych odrębnymi przepisami.

§12

OCENA ZACHOWANIA UCZNIA

1.Ocena zachowania ucznia uwzględnia jego funkcjonowanie w środowisku szkolnym oraz respektowanie zasad współżycia społecznego (określonych m.in. w Kontrakcie Szkolnym) i ogólnie przyjętych norm etycznych.

2. Ocena klasyfikacyjna zachowania ucznia nie ma wpływu na jego oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły.

3. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

a)       wywiązywanie się z obowiązków ucznia.

b)       postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej.

c)       dbałość o honor i tradycje szkoły.

d)       dbałość o piękno mowy ojczystej.

e)       dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób.

f)        godne, kulturalne zachowanie w Szkole i poza nią.

g)       okazywanie szacunku innym osobom.

h)       okazywanie życzliwości i pomocy koleżeńskiej.

i)         zaangażowanie w życie klasy i Szkoły.

4. W I etapie edukacyjnym śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest oceną opisową. Ustala ją wychowawca klasy. Zasięga przy tym opinii innych nauczycieli uczących w tej klasie np. religii, muzyki, plastyki, zajęć ruchowych, języka angielskiego, ewentualnie świetlicy. Ocena ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

5. Szczegółowe kryteria ustalania oceny opisowej z zachowania ustalają co roku nauczyciele pracujący w zespole klas I-III. Kryteria zostają podane do wiadomości Rodziców na zebraniu rozpoczynającym dany rok szkolny.

6. W II etapie edukacyjnym ocenę zachowania śródroczną i roczną ustala się według sześciostopniowej skali:

a) wzorowe (wz)

b) bardzo dobre (bdb)

c) dobre (db)

d) poprawne (popr)

e) nieodpowiednie (ndp)

f) naganne (nag)

7. Ocenę zachowania ustala wychowawca klasy, biorąc pod uwagę:

a) samoocenę ucznia.

b) opinię zespołu uczniowskiego rozumianą jako opinię uczniów danej klasy, sformułowaną w toku dyskusji.

c) opinię pozostałych nauczycieli, z uzasadnieniem i udokumentowaniem w informacjach o uczniach.

8. Uczeń ma możliwość zdobycia oceny wyższej przez:

a) czynny udział w uroczystościach i imprezach klasowych i szkolnych.

b) szczególną dbałość o wystrój klasy, pracowni i pomieszczeń Szkoły.

c) szczególną pomoc koleżeńską.

d) wysoką kulturę osobistą.

9. Ocena zachowania może ulec obniżeniu w wyniku:

a) notorycznego spóźniania się na lekcje lub opuszczania zajęć bez usprawiedliwienia.

b) braku poszanowania mienia szkolnego.

c) naruszenia postanowień Kontraktu Szkolnego.

d) niestosowania się do poleceń nauczycieli i Dyrektora Szkoły.

e) wychodzenia poza Szkołę bez zezwolenia nauczyciela lub pracownika Szkoły.

f) uchybień dotyczących kultury osobistej (nieodpowiedniego ubioru, wulgarnego słownictwa, braku szacunku dla innych).

g) stworzenia sytuacji zagrożenia dla uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły.

10. Szczegółowe kryteria oceny zachowania w klasach IV-VI ustala co roku zespół wychowawców. Kryteria zostają podane do wiadomości Rodziców na zebraniu rozpoczynającym dany rok szkolny.

11. Ocena zachowania ustalona przez wychowawcę jest ostateczna z zastrzeżeniem warunków i trybu opisanych w §7 pkt.6-8.

§ 13

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.WSO stanowi integralną część Statutu Szkoły.

2. Po każdym zakończeniu roku szkolnego WSO jest poddawany weryfikacji.

3. WSO na bieżąco podlega monitoringowi i ewaluacji.

4. W procesie monitorowania WSO udział bierze Rada Pedagogiczna.

5. W procesie ewaluacji WSO udział biorą:

a) uczniowie (przez wypełnianie ankiet, podczas dyskusji na lekcjach wychowawczych, na zebraniach Samorządu Uczniowskiego).

b) Rodzice (w czasie zebrań, poprzez ankiety oraz w ramach dyskusji z nauczycielami).

c) nauczyciele (podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej, w ramach wzajemnych dyskusji, podczas spotkań zespołów przedmiotowych i wychowawczych).

6. Wszelkie zmiany w WSO wprowadzane są uchwałą Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Rodziców i uczniów.

 

Pobierz dokument

© BAJKOWE KRÓLESTWO