STATUT

NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. STANISŁAWA LEMA

W BIBICACH

 

 

SPIS TREŚCI

 

Rozdział I Ogólne informacje o szkole

 

Rozdział II Cele i zadania szkoły

 

Rozdział III Zasady funkcjonowania szkoły

 

Rozdział IV Organy szkoły

 

Dyrektor Szkoły

Rada Pedagogiczna

Samorząd Uczniowski

Zasady współdziałania organów szkoły oraz

sposób rozwiązywania sporów między nimi

 

Rozdział V Organizacja pracy szkoły

 

Rozdział VI Biblioteka i świetlica szkolna

 

Rozdział VII Programy nauczania i podręczniki

 

Rozdział VIII Uczniowie szkoły

 

Zasady rekrutacji

Prawa ucznia

Ocenianie i klasyfikowanie

Obowiązki ucznia

Nagrody i kary

Bezpieczeństwo i zdrowie uczniów

Zasady skreślenia z listy uczniów

 

Rozdział IX Rodzice

 

Rozdział X Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy

Szkoły

 

Prawa i obowiązki nauczycieli

Wychowawca

Wicedyrektor

Psycholog, logopeda i pedagog szkolny

Nauczyciele specjaliści

Pracownicy Szkoły

 

Rozdział XI Postanowienia końcowe

 

Załącznik nr 1 Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

ROZDZIAŁ PIERWSZY

OGÓLNE INFORMACJE O SZKOLE

 

& 1

 1. Nazwa Szkoły brzmi: Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Lema w Bibicach.

 2. Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Lema, zwana dalej Szkołą, ma siedzibę w Bibicach przy ul. Granicznej 111, 32-087 Bibice gm. Zielonki, woj. małopolskie.

 3. Organem prowadzącym Szkołę są osoby fizyczne: Maria Wilczek-Krupa i Krzysztof Krupa.

 4. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Małopolski Kurator Oświaty.

 5. Statut Szkoły opracowany został na podstawie Ustawy o systemie oświaty (Dz.U. 2004 nr 256 poz. 2572 ze zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy.

 

 

ROZDZIAŁ DRUGI

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

& 2

 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, ze szczególnym uwzględnieniem podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

 2. Szkoła realizuje programy nauczania zatwierdzone przez MEN oraz autorskie programy nauczania dla poszczególnych przedmiotów, sporządzone przez nauczycieli Szkoły.

 3. Główne cele Szkoły to:

  1. wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym.

  2. kształtowanie racjonalnego podejścia do problemów życia codziennego oraz umiejętności ich rozwiązywania.

  3. umożliwianie dzieciom poznania i podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

  4. sprawowanie opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości placówki.

  5. współpraca z Rodzicami w zakresie wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka, rozpoznawania zdolności i możliwości rozwojowych ucznia i – w miarę potrzeb – umożliwienia wczesnej interwencji specjalistów.

  6. przygotowanie ucznia do podjęcia nauki na kolejnych szczeblach edukacji.

  7. umożliwienie poznania tradycji i kultury kraju/regionu poprzez organizowanie wycieczek krajoznawczych oraz warsztatów tematycznych.

  8. rozwijanie wyobraźni i zdolności twórczych poprzez nacisk na artystyczny rozwój ucznia.

  9. dbałość o wszechstronne wykształcenie ucznia poprzez realizację poszerzonego programu zajęć językowych, artystycznych, informatycznych i sportowych.

  10. kształtowanie u dzieci umiejętności myślenia abstrakcyjnego oraz logiki.

  11. uwrażliwienie uczniów na wartości estetyczne w przyrodzie, otoczeniu i sztuce.

 4. Wynikające z dążenia do powyższych celów główne zadania Szkoły to:

  1. zapewnienie opieki i wspomagania rozwoju dziecka w przyjaznym i bezpiecznym środowisku, ciepłej atmosferze i warunkach sprzyjających wszechstronnemu rozwojowi.

  2. dbanie o indywidualny rozwój ucznia i odkrywanie oraz rozwijanie jego zainteresowań.

  3. zapewnienie uczniom równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwość sukcesu.

  4. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności i odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie.

  5. stwarzanie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji słowa.

  6. rozwijanie wrażliwości moralnej uczniów.

  7. kształtowanie umiejętności obserwacji i rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym.

  8. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do wyrażania własnych myśli, emocji i przeżyć.

  9. rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej.

  10. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych.

  11. stworzenie uczniom warunków do nabywania oraz utrwalania wiedzy i umiejętności stosownie do ich możliwości psychofizycznych.

  12. twórcze i kreatywne podejście nauczycieli do przekazywanej wiedzy i umiejętności.

  13. zapewnienie możliwości korzystania z technologii informatycznej
   i komunikacyjnej.

  14. realizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

  15. przestrzeganie zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, przeprowadzanie egzaminów i sprawdzianów.

  16. udzielanie uczniom pomocy pedagogicznej w formie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i nauczania indywidualnego.

  17. realizacja zadań wychowawczych zawartych w szkolnym programie wychowawczym.

  18. upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych.

  19. zapewnienie prawidłowej opieki nad uczniami w trakcie organizowanych imprez poza terenem szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami oraz wewnątrzszkolnym regulaminem planowania i organizacji wycieczek szkolnych.

 5. W celu zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej,
  w szkole może być prowadzona działalność profilaktyczna organizowana przez pedagoga, wychowawców klas lub innych nauczycieli, zgodnie ze Szkolnym Programem Profilaktyki.

 6. Szkoła organizuje - w ramach tygodniowego planu zajęć szkolnych - naukę religii dla uczniów, których Rodzice (opiekunowie prawni) złożą stosowne oświadczenie w tej sprawie. Oświadczenie nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym, ale może zostać wycofane w każdym czasie.

 7. Ocenia z religii lub etyki umieszczona jest na świadectwie szkolnym na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 8. Ocenia z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnej klasy.

 9. Uczniowie uczęszczający na naukę religii uzyskują 3 dni zwolnienia z zajęć lekcyjnych w celu odbycia rekolekcji wielkopostnych.

 

& 3

 1. Szkoła sprawuje bezpieczną opiekę nad uczniami, dostosowując metody i sposoby podejmowanych działań do wieku dziecka, jego możliwości rozwojowych oraz wymogów określonych w podstawie programowej nauczania ogólnego, z uwzględnieniem warunków lokalowych placówki.

 2. Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone są w lokalu spełniającym wymogi bhp i ppoż oraz poza terenem placówki, zawsze z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa.

 3. Realizacja zadań wynikających z ustawy, a także z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych następuje poprzez:

 1. realizowanie programów przedmiotowych w oparciu o podstawy programowe
  w taki sposób, aby ich treści były w zasięgu realnych możliwości większości uczniów.

 2. realizowanie programów na poziomie rozszerzonym w ramach edukacji językowej, artystycznej oraz czytelniczej.

 3. umożliwienie uczniom szczególnie uzdolnionym rozwoju zindywidualizowanego co do tempa i kierunku, w ramach nauczania indywidualnego.

 4. integrację wiedzy nauczanej poprzez:

- kształcenie zintegrowane w klasach I-III,

- edukację międzyprzedmiotową: prozdrowotną, ekologiczną, regionalną, informatyczną, czytelniczą i medialną, językową, artystyczną itp.

 1. umożliwienie realizacji autorskich programów nauczania.

 2. stosowanie jednolitych podstaw do oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów według Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania.

 3. rozwijanie zainteresowań uczniów w ramach udziału w zajęciach pozalekcyjnych, kołach przedmiotowych, zajęciach nadobowiązkowych, wyjazdach naukowych oraz konkursach (w miarę możliwości Szkoły).

 4. organizowanie opieki nad uczniami niepełnosprawnymi, według obowiązujących przepisów.

 5. umożliwienie uczniom podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.

 6. organizowanie nauki religii.

 7. zapewnienie uczniom opieki psychologa, logopedy oraz pedagoga szkolnego, zgodnie z zapotrzebowaniem.

 8. realizowanie treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny w ramach wychowania do życia w rodzinie, według odrębnych przepisów za pisemną zgodą Rodziców.

 1. Nauczyciele mają możliwość organizacji zajęć plenerowych, w miarę sprzyjających warunków pogodowych.

 2. Zabawy na świeżym powietrzu odbywają się wyłącznie w bezpiecznych warunkach.

 3. Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo podczas zajęć w budynku, w czasie wizyt w instytucjach oraz w trakcie wycieczek krajoznawczych.

 4. Wycieczki i wizyty w instytucjach powinny zostać podane do wiadomości Rodziców co najmniej na dzień przed planowanym wyjściem.

 5. Za bezpieczeństwo dzieci w trakcie pobytu w Szkole odpowiadają nauczyciele.

 6. Uczniowie powinni być przyprowadzani i odbierani ze Szkoły przez Rodziców/opiekunów prawnych lub osoby pisemnie przez nich upoważnione.

 

& 4

1. Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

2. Szkolny zestaw podręczników składa się nie więcej niż z trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych.

3. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez cały etap edukacyjny, czyli przez trzy kolejne lata szkolne.

4. W uzasadnionych przypadkach, Rada Pedagogiczna, na wniosek nauczyciela lub Rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub w szkolnym zestawie podręczników z początkiem roku szkolnego.

 

& 5

 1. Szkoła – w miarę możliwości – udziela uczniom i ich rodzinom pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez:

  1. diagnozowanie środowiska wychowanków.

  2. rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia.

  3. rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka.

  4. organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

  5. wspieranie dziecka uzdolnionego.

  6. prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i Rodziców.

  7. wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne.

  8. wspieranie Rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

  9. podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne.

 2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana na wniosek:

  1. Rodziców.

  2. wychowawcy klasy lub nauczyciela pracującego z danym uczniem.

  3. psychologa lub pedagoga szkolnego.

 3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana jest w formie:

  1. zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym.

  2. porad, konsultacji i warsztatów dla Rodziców i nauczycieli.

  3. zajęć psychoedukacyjnych dla Rodziców.

 4. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi, specjalistycznymi czy psychoedukacyjnymi wymaga pisemnej zgody Rodziców/opiekunów prawnych.

 5. Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenia dokumentacji w tym zakresie określają odrębne przepisy.

 

ROZDZIAŁ TRZECI

ZASADY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY

 

& 6

 1. Szkoła funkcjonuje przez cały rok (12 miesięcy).

 2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 3. W trakcie ustawowych przerw od nauki (ferie, wakacje, przerwy świąteczne) Szkoła może organizować zajęcia dla dzieci, w ramach autorskiego projektu „Akademia Młodego Artysty”.

 4. „Akademia Młodego Artysty” działa w oparciu o odrębne przepisy, określające cele, zadania oraz formy realizacji projektu.

 5. Istnieje możliwość – na wniosek Dyrektora i za zgodą Rodziców – ustalenia miesięcznej lub dwumiesięcznej przerwy wakacyjnej.

 6. Szkoła pracuje w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach dostosowanych do potrzeb Rodziców i uczniów, jednak nie wcześniej niż od godz. 7.00 oraz nie później niż do godz. 19.00.

 7. Godziny otwarcia Szkoły określa każdego roku Dyrektor Szkoły.

 8. Szkoła może działać w systemie zmianowym.

 9. Czas pracy Szkoły wynosi maks. 12 godzin dziennie, przy czym w ciągu dnia przewiduje się prowadzenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych związanych z podstawą programową, zajęć pozalekcyjnych, plenerowych, terapeutycznych a także organizację wycieczek i opiekę świetlicy szkolnej.

 10. Na realizację podstawy programowej kształcenia ogólnego przeznacza się co najmniej tyle godzin tygodniowo, ile przewidują przepisy MEN w sprawie ramowych planów nauczania, określone dla publicznych szkół podstawowych.

 11. W programie Szkoły przewiduje się możliwość zwiększenia liczby godzin z zakresu edukacji muzycznej, plastycznej, czytelniczej, sportowej oraz języków obcych.

 12. W programie Szkoły przewiduje się możliwość uczestnictwa dziecka w wybranych zajęciach pozalekcyjnych.

 

& 7

 1. Usługi świadczone przez Szkołę są odpłatne.

 2. Wysokość opłat za dzienny pobyt dziecka w placówce określa każdego roku organ prowadzący, zgodnie z Umową określającą zasady współpracy Rodziców/opiekunów prawnych ucznia z właścicielami, nauczycielami i pracownikami Szkoły.

 3. Opłata za pobyt ucznia w Szkole (czesne) obejmuje przede wszystkim koszty związane z prowadzeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, opieką świetlicy szkolnej, prowadzeniem zajęć pozalekcyjnych oraz ewentualną terapią logopedyczno-psychologiczną.

 4. Czesne pobierane jest raz w miesiącu, na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Dyrektorem a Rodzicami/opiekunami prawnymi ucznia.

 5. Nieobecność dziecka w placówce nie zwalnia Rodziców z konieczności uiszczania opłat z tytułu uczęszczania ucznia do Szkoły.

 6. W przypadku nieobecności dziecka w placówce przez cały miesiąc (od 1-go do ostatniego dnia danego miesiąca) organ prowadzący może obniżyć opłatę uiszczaną przez Rodziców z tytułu czesnego.

 

& 8

 1. Działalność Szkoły finansowana jest przez:

  1. Wójta Gminy Zielonki, w ramach dotacji w wysokości określonej obowiązującymi przepisami.

  2. Rodziców/prawnych opiekunów uczniów.

  3. Ewentualnych sponsorów, sporządzających darowizny na rzecz Szkoły.

  4. Ewentualnych grantów i środków unijnych.

 

 

ROZDZIAŁ CZWARTY

ORGANY SZKOŁY

 

& 9

 1. Organami Szkoły są:

  1. Dyrektor Szkoły.

  2. Rada Pedagogiczna, działająca na podstawie odrębnego regulaminu, którego założenia nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym Statutem.

  3. Samorząd Uczniowski.

 2. Organy szkoły wymienione w &9 ust. 1 działają na podstawie przepisów Ustawy o systemie oświaty, a także przepisów wykonawczych i regulaminów jednostkowych.

 

& 10

DYREKTOR SZKOŁY

 1. Stanowisko Dyrektora nadaje pracownikowi organ prowadzący.

 2. Stanowisko Dyrektora może piastować jedna z osób stanowiących organ prowadzący, o ile posiada odpowiednie kwalifikacje i spełnia wymogi określone przepisami prawa.

 3. Osoba stanowiąca organ prowadzący i pełniąca jednocześnie obowiązki Dyrektora Szkoły może pobierać wynagrodzenie z tytułu zajmowanego stanowiska, na zasadach określonych w Regulaminie Wynagradzania.

 4. Główne zadania Dyrektora to:

  1. kierowanie bieżącą działalnością Szkoły i reprezentowanie jej na zewnątrz.

  2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad nauczycielami, zgodnie z przepisami właściwymi dla szkół publicznych, w tym w szczególności opracowanie rocznego planu nadzoru pedagogicznego i przedstawienie wniosków z jego przeprowadzenia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, kończącym dany rok szkolny.

  3. sprawowanie opieki nad dziećmi zdrowymi i niepełnosprawnymi oraz stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne.

  4. planowanie, organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy Szkoły.

  5. opracowanie planu pracy Szkoły i skonsultowanie go z Radą Pedagogiczną.

  6. gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach.

  7. umożliwienie nauczycielom podjęcia i przeprowadzenia awansu zawodowego, zgodnie z procedurą określoną odrębnymi przepisami.

  8. ustalenie tygodniowego planu zajęć, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań Rodziców/opiekunów prawnych.

  9. przygotowanie arkusza organizacyjnego placówki i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu.

  10. przygotowanie tygodniowego rozkładu zajęć pozalekcyjnych oraz harmonogramu wycieczek i imprez na każdy rok szkolny.

  11. organizowanie i koordynacja wyjazdów szkolnych, w tym w szczególności jesiennych obozów naukowych i zimowych obozów narciarskich.

  12. przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących.

  13. wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosowne organy.

  14. dysponowanie powierzonymi środkami finansowymi i ponoszenie odpowiedzialności za prawidłowe ich wykorzystanie.

  15. organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi Szkoły.

  16. współpraca z Rodzicami, organem prowadzącym, Samorządem Uczniowskim i instytucjami kontrolującymi placówkę.

  17. kierowanie polityką kadrową Szkoły, zatrudnianie i zwalnianie pracowników za zgodą organu prowadzącego.

  18. podejmowanie decyzji w zakresie organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zajęć specjalistycznych, wyrównawczych i terapeutycznych.

  19. zapewnienie uczniom i nauczycielom Szkoły właściwych warunków pracy, zgodnie z przepisami bhp i ppoż.

  20. przepływ informacji i koordynacja współdziałania organów Szkoły.

  21. prowadzenie dokumentacji Szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  22. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

  23. organizowanie i prowadzenie spotkań z Rodzicami, w miarę potrzeb i możliwości, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

 

 1. Dyrektor Szkoły ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez placówkę dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

 2. Dyrektor Szkoły jest zobowiązany w szczególności do:

 1. przestrzegania postanowień Statutu w sprawie rodzaju nagród i kar stosowanych wobec uczniów.

 2. rozstrzygania spraw spornych i konfliktowych między organami Szkoły.

 3. dbania o powierzone mienie oraz zapewnienia - w miarę możliwości - odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych określonych w Statucie.

 4. czynnej współpracy z Rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi pracę placówki.

 5. tworzenia warunków do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz
  umożliwienia uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej i religijnej.

 6. prowadzenia dokumentacji pedagogicznej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 7. przestrzegania przepisów BHP.

 1. Dyrektor Szkoły wydaje decyzje w sprawie:

  1. nadania nauczycielowi stopnia nauczyciela kontraktowego.

  2. powierzenia funkcji opiekuna stażu.

  3. ustalania czasu trwania stażu.

  4. powierzenia funkcji opiekuna Samorządu Uczniowskiego.

  5. oceny dorobku zawodowego nauczyciela.

  6. powołania komisji kwalifikacyjnej i jej składu.

  7. odmowy nadania stopnia awansu.

  8. zezwolenia lub odmowy na indywidualny program lub tok nauki.

  9. nauczania indywidualnego, na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

  10. zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, nauki pływania lub innych zajęć przewidzianych w programie Szkoły.

 2. Dyrektor Szkoły opracowuje:

  1. roczny plan nadzoru pedagogicznego, zawierający wszystkie elementy wymagane przepisami prawa oświatowego.

  2. tygodniowy rozkład wszystkich zajęć szkolnych.

  3. przydział czynności dla nauczycieli zatrudnionych w Szkole.

  4. grafik dyżurów nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w Szkole.

  5. roczny harmonogram imprez, wycieczek i warsztatów edukacyjnych.

  6. procedury szkolne, w tym w szczególności procedurę przyprowadzania i odbioru dziecka ze Szkoły oraz procedurę postępowania w przypadku zaobserwowania u dziecka objawów chorobowych.

 3. Dyrektor Szkoły wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z zapewnieniem uczniom, nauczycielom i innym pracownikom bezpiecznych warunków pracy, pobytu i opieki.

 4. Dyrektor Szkoły wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego.

 5. Zarządzenia wydane przez Dyrektora Szkoły wymagają publikacji na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim, na stronie internetowej Szkoły lub w księdze zarządzeń Dyrektora Szkoły.

 

& 11

RADA PEDAGOGICZNA

 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w placówce.

 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

 4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku obrad.

 5. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 6. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy w szczególności:

  1. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole.

  2. uchwalanie regulaminu pracy Rady Pedagogicznej oraz regulaminów funkcjonowania sekcji przedmiotowych Szkoły.

  3. zatwierdzanie zestawu programów nauczania i podręczników realizowanych w Szkole.

  4. zatwierdzanie planów pracy Szkoły, programu wychowawczego i programu profilaktyki oraz regulaminów szkolnych o charakterze wewnętrznym.

  5. zatwierdzanie zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

  6. podejmowanie uchwał w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów.

  7. przyznawanie nagród i udzielanie kar uczniom.

 1. Rada Pedagogiczna opiniuje:

  1. organizację pracy placówki, zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia oraz rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

  2. propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych.

  3. harmonogram działań w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

  4. harmonogram wycieczek, warsztatów i imprez, opracowany przez Dyrektora na każdy rok szkolny.

  5. organizację zajęć oraz tematykę jesiennych obozów naukowych i zimowych wyjazdów narciarskich.

  6. projekty i scenariusze imprez i wydarzeń szkolnych.

  7. organizację i sposób przeprowadzenia konkursów wewnątrzszkolnych.

 2. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych posiedzeniach zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem roku szkolnego, co najmniej raz w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego.

 3. Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego Rady, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział (z głosem doradczym) osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

 5. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

 6. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.

 7. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Informacje dotyczące uczniów mogą być udzielane wyłącznie Rodzicom lub prawnym opiekunom.

 8. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

 9. Zasady pracy Rady Pedagogicznej określa regulamin jej działalności, o którym mowa w & 11 ust. 5.

 

& 12

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

    1. Utworzenie Samorządu Uczniowskiego ma na celu umożliwienie uczniom aktywnego działania na terenie Szkoły.

    2. Działalność samorządu uczniowskiego opiera się na regulaminie pracy Samorządu Uczniowskiego uchwalonym przez ogół uczniów.

    3. Regulamin Samorządu Uczniowskiego nie może być sprzeczny ze Statutem Szkoły.

    4. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

    5. Samorząd może przedstawiać pozostałym organom szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 1. prawo zapoznania się z programami nauczania oraz wymaganiami edukacyjnymi.

 2. prawo do zapoznania się z obowiązującym w Szkole systemem oceniania.

 3. prawo do organizacji życia szkolnego, z uwzględnieniem zainteresowań uczniów.

 4. prawo do organizowania działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi oraz w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

 5. prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.

 6. prawo podejmowania inicjatyw w rozwoju samorządności i form spędzania wolnego czasu.

 7. prawo do nietykalności osobistej.

 

& 13

  1. Zasady współdziałania organów szkoły oraz sposoby rozwiązywania sporów i konfliktów:

 1. wszystkie organy Szkoły działają w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku.

 2. koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor Szkoły, którego zadaniem jest zapewnienie każdemu z organów możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz umożliwienie bieżącej wymiany informacji.

 3. wszelkie spory zachodzące pomiędzy organami Szkoły rozstrzyga Dyrektor, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

 4. Dyrektor Szkoły współpracuje bezpośrednio z przewodniczącymi organów Szkoły, którzy działają niezależnie w imieniu swoich organów i reprezentują je na zewnątrz.

 5. wnioski, uwagi i opinie formułowane przez organy Szkoły w ramach ich kompetencji oraz kierowane pod adresem Dyrektora Szkoły, organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny i innych instytucji, wymagają formy pisemnej.

 6. przedstawiciele organów Szkoły mogą być zapraszani do wzięcia udziału w posiedzeniach innych organów, jeśli poszczególne regulaminy dopuszczają taką możliwość.

 7. sytuacje konfliktowe pomiędzy nauczycielami, Rodzicami i uczniami rozstrzyga Dyrektor Szkoły, z możliwością odwołania się stron do organu prowadzącego i organu nadzorującego Szkołę.

 8. sytuacje konfliktowe między uczniami w klasie lub uczniami różnych klas, rozwiązywane są w pierwszej kolejności przez zainteresowanych, w dalszej kolejności z udziałem wychowawcy klasy lub innego nauczyciela, samorządu klasowego, pedagoga szkolnego, Samorządu Uczniowskiego, Rodziców zainteresowanych, zespołu wychowawczego, Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej.

 9. sytuacje konfliktowe między uczniami a nauczycielami rozwiązywane są
  z udziałem wychowawcy klasy, samorządu klasowego, pedagoga szkolnego, Dyrektora Szkoły, Rodziców zainteresowanych uczniów, oddziałowej rady Rodziców.

 10. sytuacje konfliktowe między nauczycielem a Rodzicem są rozwiązywane
  z udziałem: wychowawcy klasy, Dyrektora Szkoły, pedagoga szkolnego.

 11. sytuacje konfliktowe między nauczycielami są rozwiązywane z udziałem Dyrektora Szkoły.

 12. sytuacje konfliktowe między pracownikiem Szkoły a uczniem rozwiązywane są z udziałem: wychowawcy klasy, Rodziców zainteresowanych, pedagoga szkolnego i Dyrektora Szkoły.

  1. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości związanych z rozwiązywaniem konfliktów oraz w przypadku nierozstrzygnięcia sporu w sposób satysfakcjonujący dla stron, strony niezadowolone mogą odwołać się za pośrednictwem Dyrektora Szkoły do organu prowadzącego lub organu nadzorującego Szkołę.

 

& 14

       1. Formy współdziałania Rodziców, opiekunów prawnych i nauczycieli obejmują w szczególności:

 1. zapoznanie Rodziców/opiekunów prawnych z warunkami i sposobem oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

 2. zapoznanie Rodziców/opiekunów prawnych z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

 3. przekazywanie na prośbę Rodzica/opiekuna prawnego w formie ustnej lub pisemnej rzetelnej informacji na temat dziecka, jego zachowania, postępów w nauce i przyczyn ewentualnych trudności szkolnych.

 4. zgłaszanie Dyrektorowi uwag dotyczących Szkoły, nauczycieli i wychowawców.

       1. Spotkania z Rodzicami organizowane są zgodnie z ustaleniami:

 1. w ramach Dni Otwartych Szkoły.

 2. w ramach zebrań z Dyrekcją, wychowawcami klas i nauczycielami Szkoły (co najmniej raz na kwartał).

 3. w ramach stałych dyżurów Dyrektora, nauczycieli, psychologa i logopedy.

 4. w ramach indywidualnych spotkań z Dyrektorem lub nauczycielami, w razie zaistnienia takiej potrzeby.

 

 

ROZDZIAŁ PIĄTY

ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

 

& 15

 1. Szkoła funkcjonuje w 6-letnim cyklu kształcenia, z uwzględnieniem dwóch etapów edukacyjnych:

  1. nauczanie zintegrowane (klasy I-III)

  2. klasy IV-VI

 2. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.

 3. Liczba uczniów w oddziale nie może przekraczać 25.

 4. Terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 5. Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczne i wychowawcze prowadzone w systemie zintegrowanym i klasowo-lekcyjnym.

 6. Godzina zajęć organizowanych w Szkole (godzina lekcyjna) trwa 45 min.

 7. Czas trwania poszczególnych zajęć w klasach I-III określa nauczyciel, z uwzględnieniem tygodniowego wymiaru godzin, określonego dla danego rodzaju zajęć w szkolnym planie nauczania.

 8. Przerwy pomiędzy lekcjami w klasach IV-VI trwają:

  1. 5 minut – pomiędzy lekcją 1 i 2 oraz 6 i 7

  2. 10 minut – pomiędzy lekcjami 2 i 3 oraz 4 i 5

  3. 15 minut – przerwa śniadaniowa pomiędzy lekcjami 3 i 4

 

 1. Na podstawie ramowego planu nauczania Dyrektor Szkoły ustala szkolny plan nauczania, z wyodrębnieniem każdego roku szkolnego.

 2. W Szkole nauczane są przedmioty ujęte w ramowym planie nauczania, wg programów i zasad ujętych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, określonego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

 3. W Szkole realizowany jest rozszerzony program zajęć z zakresu j. angielskiego, edukacji artystycznej oraz czytelniczej, wg autorskich programów nauczania skonstruowanych przez nauczycieli Szkoły.

 4. Programy wybrane z listy programów dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania lub opracowane samodzielnie przez nauczyciela z uwzględnieniem zasad określonych w odrębnych przepisach, tworzą szkolny zestaw programów nauczania – określony dla całego etapu edukacyjnego.

 5. Tygodniowy rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych opracowuje się z uwzględnieniem:

 1. równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia.

 2. różnorodności zajęć w każdym dniu.

 3. niełączenia w kilkugodzinne jednostki lekcyjne zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów, których program tego wymaga.

 1. Rozkład zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizowany jest przez pięć dni
  w tygodniu.

 2. Zajęcia z języków obcych oraz informatyki prowadzone są w maks. 12-osobowych grupach.

 

& 16

    1. Szczegółową organizację dydaktyki, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji placówki opracowany przez Dyrektora Szkoły w terminie do 30 kwietnia każdego roku.

    2. Arkusz organizacji placówki, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący Szkołę, w terminie do 31 maja danego roku.

    3. W arkuszu organizacji placówki znajduje się w szczególności:

  1. liczba oddziałów szkolnych wraz z planowaną liczbą uczniów w każdym oddziale.

  2. liczba pracowników etatowych (pedagogicznych i administracyjnych), łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych.

  3. liczba nauczycieli-specjalistów, zatrudnionych w Szkole na mocy umów cywilno-prawnych.

  4. liczba i rodzaj sekcji przedmiotowych oraz lista i czas trwania zajęć pozalekcyjnych, prowadzonych w ramach ich funkcjonowania.

 1. Tygodniowy rozkład zajęć ustalany jest przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 2. Do realizacji celów statutowych Szkoła zapewnia w szczególności:

- sale lekcyjne z pracownią komputerową i biblioteką

- sekretariat z pokojem nauczycielskim

- szatnię

- sanitariaty dla dziewcząt i chłopców

- sanitariat dla osób niepełnosprawnych

- sanitariat dla personelu

- hol szkolny

7. Szkoła – w miarę możliwości – zapewnia wyposażenie pomieszczeń w meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt komputerowy i RTV, książki oraz zabawki dla najmłodszych uczniów.

8. Szkoła może organizować różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

 

& 17

 1. Dla uczniów mających problemy w nauce organizuje się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne oraz inne zajęcia wspomagające rozwój dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi.

 2. Uczniom klas I-VI zapewnia się możliwość korzystania z nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych, w ramach możliwości Szkoły oraz posiadanych środków.

 3. Kształceniem specjalnym na terenie szkoły obejmuje się dzieci posiadające orzeczenie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie takiego kształcenia, jeśli uczęszczają do danej Szkoły.

 4. Indywidualnym kształceniem obejmuje się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do Szkoły. Podstawą do zorganizowania nauki w formie nauczania indywidualnego jest orzeczenie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

 

& 18

 1. Szkoła przyjmuje uczniów w wieku od 6 do 12 lat.

 2. Dopuszcza się możliwość przyjęcia do Szkoły dziecka niepełnosprawnego.

 3. Rekrutacja prowadzona jest przez cały rok szkolny, w miarę wolnych miejsc w poszczególnych oddziałach oraz możliwości lokalowych.

 4. Terminy i zasady przyjęcia uczniów do Szkoły określa Regulamin Rekrutacji, uchwalany przez organ prowadzący.

 5. Podstawą zapisania dziecka do Szkoły jest wypełnienie przez Rodziców formularza zgłoszeniowego (Kwestionariusza Ucznia) i zawarcie umowy z Dyrektorem Szkoły lub przedstawicielem organu prowadzącego.

 6. O przyjęciu do Szkoły decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej – na zasadach określonych w Regulaminie Rekrutacji - z kandydatem na ucznia oraz Rodzicami/opiekunami prawnymi i uiszczenie tzw. opłaty wpisowej z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo naboru mają absolwenci Niepublicznych Przedszkoli „Bajkowe Królestwo” w Krakowie i Bibicach.

 7. Wysokość opłaty wpisowej ustala co roku organ prowadzący.

 8. Opłata wpisowa obejmuje koszty rekrutacji a także koszty zakupu wyprawki szkolnej (podręczniki, materiały plastyczne) i większość kosztów związanych z imprezami szkolnymi, wycieczkami i organizacją warsztatów tematycznych.

 

& 19

 1. Uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych określonych w ofercie Szkoły.

 2. Liczbę i rodzaj zajęć pozalekcyjnych określa co roku Dyrektor Szkoły, w arkuszu organizacji placówki.

 3. Rodzaj zajęć pozalekcyjnych, ich częstotliwość i forma organizacyjna muszą uwzględniać potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru Rodziców/opiekunów prawnych.

 4. Organizacja i terminy zajęć pozalekcyjnych ustalane są co roku przez Dyrektora Szkoły.

 5. Sposób dokumentowania zajęć pozalekcyjnych określają odrębne przepisy.

 6. Dwie godziny obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego w ramach tygodniowego wymiaru godzin mogą być realizowane w formie:

 1. zajęć rekreacyjno-zdrowotnych.

 2. zajęć tanecznych.

 3. aktywnych form turystyki.

 4. zajęć sportowych.

 1. Dodatkowa godzina zajęć wychowania fizycznego w ramach tygodniowego wymiaru godzin może być realizowana w formie:

 1. zajęć na basenie.

 2. zajęć na lodowisku.

 1. Dopuszcza się możliwość łączenia, w okresie nie dłuższym niż 4 tygodnie, dwóch godzin obowiązkowych zajęć, o których mowa w §19 ust. 7, z zachowaniem liczby godzin przeznaczonych na te zajęcia.

 2. Dopuszcza się możliwość realizacji obowiązkowych godzin wychowania fizycznego w zewnętrznych obiektach sportowych, użytkowanych przez Szkołę.

 3. W szkole organizuje się naukę religii zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

ROZDZIAŁ SZÓSTY

BIBLIOTEKA I ŚWIETLICA SZKOLNA

 

& 20

BIBLIOTEKA

    1. Do realizacji celów statutowych Szkoła – w miarę możliwości i środków - organizuje i doposaża bibliotekę szkolną.

    2. Dopuszcza się możliwość utworzenia aneksu bibliotecznego w jednym z pomieszczeń Szkoły.

    3. Z biblioteki mogą korzystać:

 1. uczniowie.

 2. nauczyciele.

 3. pracownicy Szkoły.

 4. Rodzice/opiekunowie prawni.

    1. Biblioteka funkcjonuje w godzinach pracy Szkoły.

    2. Zadaniem biblioteki jest w szczególności:

 1. współuczestnictwo w realizacji treści programowych wszystkich przedmiotów nauczanych w Szkole oraz edukacji czytelniczej i medialnej.

 2. pomoc w realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów.

 3. przekazywanie wiedzy na temat współczesnych metod wyszukiwania i korzystania ze źródeł informacji.

 4. wzbudzanie i rozwijanie potrzeb i zainteresowań czytelniczych.

 5. udostępnianie możliwie szerokiej wiedzy o patronie Szkoły.

 6. uczestnictwo w rozwijaniu zainteresowań kulturalnych i artystycznych uczniów.

 7. pogłębianie wiedzy uczniów o kraju i regionie.

 8. doskonalenie warsztatu zawodowego nauczycieli.

 9. popularyzowanie wiedzy pedagogicznej wśród Rodziców.

    1. Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki określa regulamin biblioteki szkolnej.

    2. Nadzór nad pracą biblioteki szkolnej sprawuje Dyrektor Szkoły.

 

& 21

       1. W Szkole przewiduje się – w miarę potrzeb - możliwość organizacji stanowiska nauczyciela bibliotekarza.

       2. Nauczyciela bibliotekarza zatrudnia Dyrektor Szkoły, w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę.

       3. Stanowisko nauczyciela bibliotekarza może zostać powierzone jednemu z nauczycieli zatrudnionych w Szkole, o ile posiada on kwalifikacje do pełnienia tej funkcji, wymagane przepisami prawa.

       4. Nauczyciel bibliotekarz odpowiada za stan majątkowy biblioteki.

       5. Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy w szczególności:

 1. udostępnianie zbiorów bibliotecznych i udzielanie informacji zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie biblioteki szkolnej.

 2. gromadzenie, porządkowanie, zabezpieczanie i ewidencjonowanie zbiorów bibliotecznych.

 3. informowanie uczniów i nauczycieli o zakupionych nowościach wydawniczych.

 4. prenumerowanie prasy dziecięcej oraz pism dla nauczycieli.

 5. poradnictwo w wyborach czytelniczych.

 6. opracowanie i realizacja rocznego planu pracy biblioteki szkolnej oraz przedstawianie sprawozdań z działalności biblioteki na koniec każdego semestru nauki.

 7. prowadzenie zajęć z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej, zgodnie z harmonogramem określonym w rocznym planie pracy biblioteki szkolnej.

 8. organizowanie kącików zainteresowań kulturalnych, w tym kącika patrona Szkoły.

 9. współdziałanie z nauczycielami w zakresie wykorzystania zbiorów bibliotecznych i rozwijania kultury czytelniczej uczniów.

 10. organizacja i przeprowadzanie imprez i konkursów czytelniczych w Szkole.

 11. współpraca z innymi bibliotekami.

 

& 22

  1. Dokumentacja pracy biblioteki prowadzona jest zgodnie z odrębnymi przepisami, ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. statutu Szkoły.

 2. regulaminu pracy biblioteki szkolnej.

 3. rocznego planu pracy biblioteki szkolnej.

 4. sprawozdań z realizacji zadań biblioteki szkolnej.

 5. kartoteki kart wypożyczeń.

 6. dzienników pracy.

 7. protokołów skontrum.

 8. ksiąg inwentarzowych zbiorów i protokołów wpływów.

 9. protokołów selekcji zbiorów i rejestru ubytków.

 

& 23

ŚWIETLICA SZKOLNA

    1. W Szkole istnieje możliwość organizacji zajęć w ramach świetlicy.

    2. W świetlicy mają prawo przebywać uczniowie klas I-VI.

    3. Zajęcia w świetlicy mają charakter rekreacyjno-relaksacyjny i prowadzone są z zachowaniem zasad zdrowia i higieny dziecka.

    4. Uczeń przebywający w świetlicy może odrabiać zadania domowe samodzielnie lub z pomocą wychowawcy świetlicy.

    5. Wychowawca świetlicy ustala czas pobytu ucznia w świetlicy z Rodzicami/opiekunami prawnymi.

    6. Wychowawca świetlicy nie może pozostawić ucznia bez opieki także w sytuacji, gdy ustalony z Rodzicami czas pobytu ucznia w świetlicy minął.

    7. Godziny funkcjonowania świetlicy określa co roku Dyrektor Szkoły, zgodnie z zapotrzebowaniem uczniów i Rodziców.

    8. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach liczących do 25 osób.

    9. Świetlica działa w oparciu o regulamin oraz roczny plan pracy świetlicy.

    10. Wychowawca świetlicy zobowiązany jest do dokumentowania swojej pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

ROZDZIAŁ SIÓDMY

PROGRAMY NAUCZANIA I PODRĘCZNIKI

 

& 24

       1. Nauczyciel wybiera program nauczania oraz podręcznik uwzględniając:

 1. przystosowanie dydaktyczne i językowe podręcznika do możliwości uczniów.

 2. wysoką jakość wykonania podręcznika umożliwiającą korzystanie z niego przez kilka lat.

 3. całość odpowiednio podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego.

       1. Wybrany program nauczania oraz podręcznik nauczyciel, po konsultacji z innymi nauczycielami wchodzącymi w skład zespołu przedmiotowego, przedstawia Dyrektorowi Szkoły.

       2. Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej dopuszcza do użytku w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. S. Lema szkolny zestaw programów i podręczników.

       3. Dyrektor Szkoły podaje do publicznej wiadomości, do dnia 15 czerwca, zestaw podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego.

       4. Szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników obowiązuje przez trzy lata szkolne.

       5. W uzasadnionych przypadkach Rada Pedagogiczna - na wniosek nauczyciela - może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników z zaznaczeniem, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

       6. Szkolny zestaw podręczników składa się maksymalnie z trzech podręczników dla danych zajęć edukacyjnych.

 

 

ROZDZIAŁ ÓSMY

UCZNIOWIE SZKOŁY

 

& 25

ZASADY REKRUTACJI

  1. Szkoła prowadzi zapisy dzieci w ciągu całego roku szkolnego.

  2. Dyrektor przyjmuje uczniów do Szkoły na podstawie wypełnionego przez Rodziców formularza zgłoszeniowego (Kwestionariusza Ucznia) oraz uregulowanej opłaty z tytułu wpisowego.

  3. Szkoła w pierwszej kolejności zapewnia miejsce dla:

 1. absolwentów Niepublicznego Przedszkola „Bajkowe Królestwo” w Krakowie oraz filii Przedszkola w Bibicach (jako placówek prowadzonych przez ten sam organ).

 2. rodzeństwa dzieci uczących się w Szkole.

  1. Decyzję o przyjęciu dziecka do Szkoły podejmuje Dyrektor na podstawie kolejności zgłoszeń oraz po zakończeniu procedury kwalifikacyjnej.

  2. Procedura przyjęcia dziecka do Szkoły obejmuje:

 1. złożenie wypełnionego przez Rodziców Kwestionariusza Ucznia.

 2. rozmowę Dyrektora z Rodzicami kandydata.

 3. rozmowę kwalifikacyjną kandydata z psychologiem lub pedagogiem szkolnym (nie dotyczy absolwentów Niepublicznych Przedszkoli „Bajkowe Królestwo” w Krakowie i Bibicach).

 4. uregulowanie opłaty wpisowej.

 5. dostarczenie do Szkoły wymaganych dokumentów w terminie określonym w Regulaminie Rekrutacji.

  1. Do klasy I przyjmowane są dzieci 6- i 7-letnie (do roku 2014 włącznie).

  2. Od roku 2015 do klasy I przyjmowane będą dzieci 6-letnie.

  3. Do klasy programowo wyższej przyjmuje się ucznia w oparciu o:

 1. świadectwo ukończenia klasy programowo niższej, wydane przez szkołę publiczną lub szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej tego samego typu.

 2. odpis arkusza ocen wydanego prze szkołę, z której uczeń odszedł.

 3. pozytywny wynik egzaminów klasyfikacyjnych przeprowadzonych na warunkach określonych odrębnymi przepisami, w przypadku ucznia realizującego obowiązek szkolny poza szkołą.

  1. Egzaminy klasyfikacyjne, o których mowa w &25 ust. 8c), przeprowadza się z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania dla klasy programowo niższej od klasy, do której uczeń przechodzi, z wyjątkiem zajęć edukacyjnych z techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego.

  2. Różnice programowe zajęć edukacyjnych realizowanych w klasie, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

  3. Na wniosek Rodziców/opiekunów prawnych Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii publicznej poradni psychologiczno–pedagogicznej, może zezwolić uczniowi na indywidualny tok nauczania.

 

& 26

PRAWA UCZNIA

 1. Uczeń przebywający w Szkole ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, w szczególności do:

  1. nauki oraz profesjonalnej i życzliwej opieki dydaktyczno-wychowawczej.

  2. ochrony i poszanowania godności osobistej oraz własnych przekonań.

  3. ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.

  4. partnerskiej rozmowy na każdy temat.

  5. akceptacji jego osoby.

  6. swobody wyrażania myśli oraz wyznawania religii.

  7. pobierania nauki w warunkach zapewniających bezpieczeństwo.

  8. otrzymania pierwszej pomocy w razie choroby lub wypadku.

  9. rozwijania zainteresowań i zdolności zgodnie z wrodzonym potencjałem i możliwościami.

  10. korzystania z opieki logopedy, psychologa oraz pedagoga szkolnego.

  11. korzystania pod opieką nauczyciela z pomieszczeń Szkoły oraz ze szkolnego sprzętu i pomocy dydaktycznych, zgodnie z ich przeznaczeniem.

  12. korzystania z zajęć pozalekcyjnych oraz autorskich zajęć Szkoły, w tym z zajęć prowadzonych w ramach Akademii Młodego Artysty.

  13. uczestnictwa w imprezach, wycieczkach i wyjazdach szkolnych.

  14. znajomości swoich praw i obowiązków.

 2. W procesie dydaktyczno-wychowawczym uczeń ma prawo do:

  1. zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i wymaganiami.

  2. sprawiedliwej i jasno umotywowanej oceny postępów w nauce oraz zachowania.

  3. informacji o planach i terminach sprawdzianów z zakresu większej partii materiału z zaznaczeniem, że w danym dniu nauki może się odbyć jeden sprawdzian.

  4. terminowego oceniania swoich prac pisemnych (do 14 dni).

  5. pomocy w nauce za pośrednictwem zajęć wyrównawczych w klasach IV-VI lub doraźnej pomocy nauczycieli.

  6. zgłoszenia nauczycielowi faktu nieprzygotowania się do lekcji (w tym braku zadania domowego, braku zeszytu, nieprzygotowania się do odpowiedzi ustnej lub kartkówki) dwa razy w ciągu semestru, w ramach każdego przedmiotu nauczanego w Szkole.

 

& 27

OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE

    1. Uczeń i jego Rodzice/opiekunowie prawni mają prawo do zapoznania się z zasadami oceniania i klasyfikowania uczniów.

    2. Zasady oceniania i klasyfikowania uczniów zapisane są w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania uczniów, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu i jest jego integralną częścią.

 1. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się zgodnie z ustalonym przez Dyrektora kalendarzem roku szkolnego, jednak nie później niż na tydzień przed zakończeniem I semestru nauki.

 2. Klasyfikację roczną przeprowadza się zgodnie z ustalonym przez Dyrektora kalendarzem roku szkolnego, jednak nie później niż na tydzień przed zakończeniem roku szkolnego.

 

& 28

OBOWIĄZKI UCZNIÓW

    1. Uczeń ma obowiązek:

 1. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych.

 2. systematycznie i rzetelnie przygotowywać się do zajęć obowiązkowych oraz pozalekcyjnych, pracować nad swoim rozwojem, maksymalnie rozwijać swoje zdolności i zainteresowania.

 3. przychodzić punktualnie na zajęcia edukacyjne i pozalekcyjne, a w przypadku przyjścia po wyznaczonej godzinie dołączać do grupy, niezależnie od czasu trwania spóźnienia.

 4. przestrzegać zasad właściwego zachowania na zajęciach, przerwach, imprezach, wycieczkach i wyjazdach szkolnych (zgodnie z Kontraktem Szkolnym obowiązującym w placówce).

 5. przestrzegać ustaleń Dyrektora, nauczycieli i pracowników Szkoły, dbać o mienie oraz ład i porządek w Szkole.

 6. dostarczać wychowawcy klasy pisemnych usprawiedliwień nieobecności na zajęciach edukacyjnych (sporządzonych przez Rodziców/opiekunów prawnych lub w formie zwolnień lekarskich), w terminie do 7 dni od pierwszego dnia pobytu ucznia w Szkole po absencji.

 7. posiadać przy sobie Dzienniczek Ucznia.

 8. dbać o schludny wygląd.

 9. zakładać mundurek galowy podczas uroczystości szkolnych i wyjazdów do teatru, filharmonii i opery, a także w innych sytuacjach określonych przez Dyrektora Szkoły.

 10. dbać o kulturę osobistą, w szczególności poprzez:

- dbanie o kulturę słowa.

- używanie zwrotów grzecznościowych.

- uprzejme i życzliwe odnoszenie się do uczniów, nauczycieli i pracowników Szkoły.

- dbanie o dobrą atmosferę w klasie i Szkole.

 1. chronić własne życie i zdrowie poprzez:

- przebywanie podczas przerw pomiędzy zajęciami w miejscach do tego wyznaczonych.

- kulturalne zachowanie podczas przerw pomiędzy zajęciami, nie zagrażające bezpieczeństwu innych uczniów.

- nieopuszczanie terenu Szkoły samowolnie.

- niezapraszanie do Szkoły osób obcych bez zezwolenia Dyrektora Szkoły.

- nieprzynoszenie do Szkoły przedmiotów zagrażających życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu własnemu i innych, takich jak: petardy, noże, scyzoryki, gaz, materiały wybuchowe i żrące, środki odurzające, używki i inne.

- korzystanie z pomieszczeń i sprzętów szkolnych zgodnie z ich przeznaczeniem oraz przestrzeganie zasad BHP.

 1. odnosić się z szacunkiem do kolegów, nauczycieli i pracowników Szkoły, szanować symbole narodowe i szkolne.

 2. być koleżeńskim i wrażliwym szczególnie na potrzeby słabszych i młodszych, udzielać im pomocy i wsparcia, przeciwstawiać się złu, agresji, brutalności i niesprawiedliwości.

 3. dbać o honor Szkoły i godnie reprezentować ją podczas imprez i uroczystości zewnętrznych, takich jak konkursy, olimpiady, festiwale, festyny, zawody sportowe itp.

 4. przestrzegać postanowień zawartych w Statucie.

    1. Uczniów obowiązuje zakaz:

 1. spożywania i posiadania napojów alkoholowych bądź innych używek.

 2. korzystania z telefonów komórkowych, aparatów fotograficznych, odtwarzaczy muzycznych podczas zajęć obowiązkowych i pozalekcyjnych (za wyjątkiem zajęć wymagających korzystania z wymienionego sprzętu, np. warsztatów fotograficznych).

 3. noszenia ekstrawaganckich strojów (za wyjątkiem dni lub imprez do tego przeznaczonych, np. Balu Karnawałowego lub Festiwalu Zainteresowań).

 4. zakładania odzieży odsłaniającej ramiona lub brzuch, używania makijażu.

    1. Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z policją w przypadkach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją regulują odrębne akty prawne.

 

 

& 29

NAGRODY I KARY

       1. Uczeń otrzymuje nagrody za:

 1. celujące i bardzo dobre wyniki w nauce oraz zachowanie bardzo dobre lub wzorowe.

 2. szczególne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach, zawodach sportowych i imprezach artystycznych.

 3. szczególną aktywność społeczną przejawiającą się w działaniach podejmowanych na rzecz klasy, Szkoły i środowiska.

 4. prezentowanie twórczej, prospołecznej, pełnej wyrozumiałości i poświęcenia postawy względem ludzi i środowiska.

 5. aktywny udział i osiągnięcia w imprezach szkolnych, w tym w szczególności w Festiwalu Zainteresowań.

       1. Nagrodami są:

 1. pochwała wychowawcy klasy.

 2. pochwała Dyrektora Szkoły przed społecznością szkolną.

 3. list pochwalny lub gratulacyjny do Rodziców ucznia.

 4. nagroda rzeczowa.

 5. wpis do Złotej Księgi Szkoły.

 6. dyplom wzorowego ucznia.

       1. Uczeń może otrzymać nagrodę od:

 1. wychowawcy klasy.

 2. Dyrektora Szkoły.

 3. Rady Pedagogicznej.

 4. fundatorów zewnętrznych.

       1. Uczeń otrzymuje kary za:

 1. nieprzestrzeganie postanowień Statutu Szkoły oraz zarządzeń wewnętrznych (klasowych i szkolnych).

 2. nieprzestrzeganie przepisów i procedur obowiązujących na terenie Szkoły oraz niestosowanie się do poleceń organizacyjno-porządkowych, wydawanych przez Dyrektora Szkoły i nauczycieli.

 1. Karą dla ucznia jest:

  1. upomnienie wychowawcy lub nauczyciela.

  2. upomnienie Dyrektora Szkoły w obecności wychowawcy klasy.

  3. nagana wychowawcy klasy, z ustną lub pisemną informacją wystosowaną do Rodziców/opiekunów prawnych.

  4. nagana z ostrzeżeniem Dyrektora Szkoły, z ustną lub pisemną informacją wystosowaną do Rodziców/opiekunów prawnych.

  5. pozbawienie praw korzystania z zajęć o charakterze rozrywkowym oraz reprezentowania klasy lub Szkoły w imprezach i konkursach zewnętrznych.

  6. skreślenie z listy uczniów.

 2. Uczeń może otrzymać karę od:

  1. wychowawcy klasy (ust. 5 a, c).

  2. nauczyciela Szkoły (ust. 5 a).

  3. Dyrektora Szkoły (ust. 5 b,d,f).

  4. Rady Pedagogicznej (ust. 5 e).

 3. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą uczniów.

 4. W przypadku, gdy zachowanie ucznia zagraża życiu innych, Dyrektor lub pracownik Szkoły zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie policję.

 5. Wychowawca klasy ma obowiązek powiadomienia Rodziców/opiekunów prawnych o przyznaniu uczniowi nagrody bądź zastosowaniu wobec niego kary.

 6. Od udzielonych kar, o których mowa w & 28 pkt 5 a-f uczniowi lub jego Rodzicom przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Szkoły, w terminie do 5 dni od daty otrzymania przez ucznia kary.

 7. Odwołania od udzielonych kar rozpatrywane są przez powoływaną przez Dyrektora Szkoły komisję w składzie: Dyrektor (jako przewodniczący komisji), pedagog lub psycholog szkolny, wychowawca klasy, nauczyciel Szkoły wskazany przez Dyrektora.

 8. Komisja odwoławcza rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni od daty jego wpłynięcia i podejmuje ostateczną decyzję w sprawie zaniechania lub podtrzymania kary.

 9. Od decyzji komisji nie przysługuje odwołanie.

 

& 30

BEZPIECZEŃSTWO I ZDROWIE UCZNIÓW

    1. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów w trakcie zajęć edukacyjnych, pozalekcyjnych i imprez wewnątrzszkolnych ponosi Dyrektor, nauczyciele i pracownicy Szkoły.

    2. Wychowawcy i nauczyciele Szkoły zobowiązani są do sprawowania opieki nad uczniami w trakcie ich pobytu w Szkole, w szczególności poprzez:

 1. systematyczne sprawdzanie i monitorowanie obecności uczniów na zajęciach edukacyjnych.

 2. reagowanie na spóźnienia i ucieczki z lekcji.

 3. uświadamianie uczniom istnienia zagrożeń i poddawania sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom.

 4. sprawdzanie i monitorowanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia, natychmiastowe zgłaszanie zaobserwowanych usterek Dyrektorowi Szkoły.

 5. reagowanie na wszelkie sytuacje lub zachowania uczniów, stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa innych.

 6. zwracanie uwagi na pobyt osób postronnych w Szkole.

 7. natychmiastowe powiadomienie Dyrektora Szkoły o zaobserwowanych wydarzeniach noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia uczniów.

    1. W razie wypadku Dyrektor, nauczyciel lub pracownik Szkoły zobowiązany jest udzielić uczniowi natychmiastowej pomocy oraz – w razie potrzeby – wezwać pogotowie ratunkowe.

    2. O zaistniałym wypadku należy niezwłocznie poinformować Dyrektora Szkoły oraz Rodziców/opiekunów prawnych ucznia.

    3. Każdy wypadek powinien zostać odnotowany w księdze wypadków, znajdującej się w pokoju dla nauczycieli.

    4. Uczniów Szkoły ubezpiecza się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

    5. Roczną składkę z tytułu ubezpieczenia nnw opłacają Rodzice/opiekunowie prawni.

    6. Wysokość rocznej składki ubezpieczeniowej podawana jest do wiadomości Rodziców na zebraniu rozpoczynającym dany rok szkolny.

    7. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczek i wyjazdów szkolnych ponoszą nauczyciele Szkoły lub osoby dorosłe odpowiednio do tego celu przeszkolone (kwalifikacje potwierdzone dokumentem).

    8. Opieka nad uczniami w trakcie wycieczek i wyjazdów szkolnych powinna zostać zorganizowana zgodnie z przepisami określonymi w Regulaminie Wycieczek Szkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. zapewnienia opieki jednego nauczyciela na 10 uczniów podczas wycieczek i wyjazdów organizowanych dla klas I-III.

 2. zapewnienia opieki jednego nauczyciela na 15 uczniów podczas wycieczek i wyjazdów organizowanych dla klas IV-VI.

 3. zapewnienia opieki jednego nauczyciela na 8 uczniów podczas wycieczek rowerowych.

    1. Zgodę na udział ucznia w wycieczce (za wyjątkiem zajęć dydaktycznych prowadzonych w terenie) wyraża (słownie lub pisemnie) Rodzic/opiekun prawny ucznia.

    2. Wycieczki i wyjazdy szkolne dokumentowane są na zasadach określonych w Regulaminie Wycieczek Szkolnych, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności wypełnienia przez kierownika wycieczki i zatwierdzenia przez Dyrektora Szkoły Karty Wycieczki Szkolnej.

    3. Kierownikiem wycieczki lub wyjazdu szkolnego może być:

 1. nauczyciel Szkoły.

 2. osoba pełnoletnia, posiadająca uprawnienia przewodnika turystycznego, organizatora lub instruktora turystyki kwalifikowanej, organizatora lub instruktora krajoznawstwa.

 3. osoba pełnoletnia, posiadająca świadectwo ukończenia kursu kierowników wycieczek szkolnych.

    1. W trakcie zajęć prowadzonych w plenerze nauczyciel zobowiązany jest do:

 1. kontroli sprawności sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć.

 2. dostosowania formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów.

 3. zapewnienia uczniowi asekuracji podczas wykonywania ćwiczeń na przyrządach sportowych.

 4. udzielenia uczniowi pomocy w razie trudności w wykonywaniu ćwiczeń fizycznych.

    1. Nauczyciel wyjeżdżający z uczniami na basen zobowiązany jest do:

 1. zorganizowania zbiórki w wyznaczonym miejscu na terenie Szkoły.

 2. sprawdzenia obecności przed wyjazdem autokaru spod Szkoły.

 3. zapoznania siebie i uczniów oraz przestrzegania regulaminu pływalni.

 4. opieki i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom przed i po wyjściu z basenu.

 5. sprawdzenia obecności po wyjściu z hali basenowej.

 6. sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów podczas powrotu do Szkoły.

 7. sprawdzenia - w przypadku odbioru ucznia bezpośrednio z hali basenowej – tożsamości osoby odbierającej ucznia.

    1. Podczas przerw międzylekcyjnych nauczyciele pełnią dyżury na szkolnych korytarzach, wg grafiku sporządzonego przez Dyrektora Szkoły lub osobę przez niego wskazaną.

    2. Do zadań nauczyciela pełniącego dyżur podczas przerw należy w szczególności:

 1. dbanie o bezpieczeństwo uczniów, a w razie wypadku udzielenie natychmiastowej pomocy, powiadomienie Dyrektora Szkoły i Rodziców ucznia oraz – w razie konieczności – wezwanie lekarza lub pogotowia ratunkowego.

 2. punktualne rozpoczynanie i kończenie dyżuru w miejscu wskazanym przez osobę przygotowującą grafik dyżurów.

 3. aktywne pełnienie dyżuru, czyli: uważne obserwowanie zachowania uczniów, reagowanie na hałas, nieżyczliwość, brutalność, agresję, niszczenie mienia, zaśmiecanie budynku itp.

 4. ponoszenie odpowiedzialności za stan urządzeń i sprzętów znajdujących się w miejscu pełnienia przez nauczyciela dyżuru.

    1. Nauczyciel nie może opuścić miejsca pełnienia dyżuru bez zorganizowania odpowiedniego zastępstwa.

 

 

& 31

ZASADY SKREŚLENIA Z LISTY UCZNIÓW SZKOŁY

       1. Skreślenie ucznia z listy uczniów Szkoły następuje decyzją Dyrektora Szkoły i jest skutkiem jawnego i rażącego naruszenia postanowień Statutu Szkoły.

       2. Dopuszcza się możliwość skreślenia ucznia z listy uczniów Szkoły w następujących przypadkach:

 1. rażące naruszenie postanowień Statutu Szkoły i lekceważenie obowiązków szkolnych.

 2. posiadanie, rozprowadzanie lub używanie środków odurzających, alkoholu bądź innych substancji szkodliwych dla zdrowia.

 3. działanie zagrażające dobru, bezpieczeństwu i moralności innych uczniów.

 4. zaleganie z opłatą z tytułu czesnego przez jeden miesiąc i niezgłoszenie przez Rodziców pisemnej prośby o przedłużenie terminu płatności.

       1. Skreślenie z listy uczniów oznacza skierowanie ucznia do szkoły publicznej, właściwej dla jego miejsca zamieszkania.

       2. Wniosek o skreślenie z listy uczniów mogą złożyć Rodzice ucznia lub Rada Pedagogiczna.

       3. Od decyzji Dyrektora Szkoły w sprawie skreślenia z listy uczniów Rodzicom przysługuje prawo odwołania do organu prowadzącego Szkołę, w terminie do 14 dni od daty otrzymania decyzji.

       4. Organ prowadzący Szkołę rozpatruje odwołanie, o którym mowa w & 31 ust. 5, w terminie do 7 dni od daty otrzymania pisma.

       5. Decyzja organu prowadzącego Szkołę jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

 

 

ROZDZIAŁ DZIEWIĄTY

RODZICE

 

& 32

 1. Do podstawowych obowiązków Rodziców ucznia należy:

  1. przestrzeganie zapisów niniejszego Statutu.

  2. zaopatrzenie ucznia w niezbędne przedmioty, zgodnie z listą przygotowaną przez wychowawców klas (pantofle, kubek i szczoteczka do zębów, piórnik, zeszyty, strój gimnastyczny itp.).

  3. przyprowadzanie i odbieranie ucznia ze Szkoły bądź upoważnienie do tego jego samego lub innej osoby z zachowaniem określonych przez placówkę procedur.

  4. terminowe uiszczanie opłat z tytułu pobytu ucznia w Szkole.

  5. informowanie o przyczynach nieobecności ucznia w Szkole, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

  6. pisemne, terminowe usprawiedliwianie nieobecności ucznia w Szkole.

  7. przyprowadzanie ucznia do Szkoły w dobrym stanie zdrowia, a w razie występowania objawów chorobowych (kaszel, katar, wysypka itp.) będących skutkami alergii dostarczenie wychowawcy klasy zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że uczeń nie zaraża innych.

  8. współpraca z nauczycielami w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na ucznia

  9. czuwanie nad systematyką i postępami edukacyjnymi ucznia.

 2. Do podstawowych praw Rodziców ucznia należy:

  1. zapoznanie się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju placówki i planów oraz harmonogramów działań w danym oddziale.

  2. zapoznanie się z dokumentami określającymi zasady pracy Szkoły (Statutem, Programem Wychowawczym i Programem Profilaktyki, Regulaminem Wycieczek, Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, planem pracy Biblioteki, planem pracy świetlicy itd.).

  3. uzyskiwanie na bieżąco rzetelnych informacji na temat postępów edukacyjnych ucznia.

  4. wgląd w prace klasowe i sprawdziany swojego dziecka.

  5. uzyskiwanie porad i wskazówek od wychowawcy klasy, nauczycieli, psychologa i logopedy szkolnego.

  6. wyrażanie i przekazywanie nauczycielom i Dyrektorowi wniosków i obserwacji pracy Szkoły.

  7. wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy Szkoły organowi prowadzącemu oraz organowi pełniącemu nadzór pedagogiczny nad placówką.

  8. uczestnictwo w zebraniach z Dyrektorem Szkoły i wychowawcami klas, co najmniej raz na kwartał.

 3. Podstawowe formy współpracy Szkoły z Rodzicami to:

  1. zebrania grupowe.

  2. konsultacje i rozmowy indywidualne z wychowawcami klas, Dyrektorem Szkoły, psychologiem, pedagogiem, logopedą i pozostałymi nauczycielami Szkoły.

  3. zajęcia i dni otwarte.

 

 

 

ROZDZIAŁ DZIESIĄTY

NAUCZYCIELE, WYCHOWAWCY I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

& 33

PRAWA I OBOWIĄZKI NAUCZYCIELI

 1. W Szkole zatrudnieni są nauczyciele posiadający kwalifikacje zawodowe określone przepisami prawa oświatowego oraz pracownicy obsługi i administracji.

 2. Szczegółowe zasady zatrudniania nauczycieli i pracowników Szkoły wynikają z postanowień zawartych w Kodeksie Pracy.

 3. Ilość nauczycieli zatrudnionych w Szkole określa co roku arkusz organizacyjny.

 4. Nauczyciel świadczy pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiadając za jej jakość i wyniki.

 

 1. Nauczyciel dokumentuje swoją pracę zgodnie z aktualnymi wymogami prawa.

 2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

  1. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem i ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość.

  2. realizacja podstawy programowej dla danego przedmiotu.

  3. obiektywne i sprawiedliwe ocenianie uczniów, zgodnie z zasadami określonymi w WSO.

  4. wspieranie rozwoju psychofizycznego ucznia, jego zdolności i zainteresowań.

  5. prowadzenie obserwacji pedagogicznych, mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych uczniów oraz dokumentowanie tych obserwacji.

  6. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania.

  7. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w Szkole i poza jej terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.

  8. współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną itp.

  9. planowanie własnego rozwoju zawodowego i systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji.

  10. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń szkolnych.

  11. eliminowanie przyczyn niepowodzeń uczniów.

  12. współpraca z Rodzicami w sprawach wychowania i nauczania uczniów, z uwzględnieniem praw Rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z Programu Wychowawczego realizowanego w Szkole i uzyskiwania informacji dotyczących ucznia.

  13. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  14. realizacja zaleceń Dyrektora Szkoły i osób kontrolujących.

  15. czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał.

  16. inicjowanie, organizowanie i przeprowadzanie imprez okolicznościowych o charakterze dydaktycznym (Jasełka, Dzień Matki itp.), kulturalnym lub sportowym.

  17. realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez Dyrektora lub vice Dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki.

  18. poznawanie warunków życia uczniów, ich możliwości psychofizycznych i zdrowotnych.

 3. Nauczyciele mają prawo do:

  1. korzystania z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora i vice Dyrektora, Rady Pedagogicznej oraz wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.

  2. szacunku ze strony wszystkich osób, zarówno dorosłych, jak i uczniów.

  3. wolności głoszenia poglądów, nie naruszających godności osobistej innych.

  4. współdecydowania o wyborze programu nauczania i podręcznika oraz swobody w wyborze metody jego realizacji, w uzgodnieniu z zespołem nauczycieli.

  5. jawnej i umotywowanej oceny własnej pracy.

  6. stałego rozwoju i wsparcia w zakresie doskonalenia zawodowego.

  7. realizacji stażu na poszczególne szczeble awansu zawodowego.

 

& 34

    1. W Szkole mogą zostać powołane następujące zespoły przedmiotowe i wychowawcze:

 1. zespół nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

 2. zespół nauczycieli klas IV-VI.

 3. zespół wychowawców (klasy I-VI, psycholog, logopeda).

    1. W ramach zajęć pozalekcyjnych w Szkole mogą zostać powołane następujące sekcje przedmiotowe:

 1. sekcja języków obcych.

 2. sekcja muzyki i tańca.

 3. sekcja plastyki i sztuk przestrzennych.

 4. sekcja teatru, filmu i sztuk audiowizualnych.

 5. sekcja nauk humanistycznych.

 6. sekcja matematyczno-przyrodnicza.

 7. sekcja sportu i rekreacji.

    1. Pracą zespołów oraz sekcji kierują przewodniczący powołani przez Dyrektora Szkoły, w porozumieniu z nauczycielami wchodzącymi w skład zespołów i sekcji.

    2. Podstawowe cele i zadania zespołów i sekcji to:

 1. wybór programów nauczania oraz podręczników obowiązujących dla danego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym.

 2. wspólne opracowywanie projektów edukacyjnych oraz programów innowacyjnych i eksperymentalnych.

 3. opiniowanie autorskich, innowacyjnych lub eksperymentalnych programów nauczania powstających w Szkole.

 4. współpraca w celu uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, integrowanie treści i bloków przedmiotowych.

 5. organizowanie wewnątrzszkolnego doradztwa zawodowego poprzez prowadzenie lekcji koleżeńskich.

 6. organizowanie i przeprowadzanie warsztatów edukacyjnych i imprez szkolnych.

 7. wspólne opracowywanie jednolitych kryteriów oceniania uczniów oraz sposobów badania wyników nauczania.

 8. opracowanie metod diagnozowania postępów uczniów w nauce.

 

& 35

WYCHOWAWCA

       1. Dyrektor powierza opiekę nad każdym oddziałem szkolnym jednemu nauczycielowi, zwanemu dalej wychowawcą.

       2. Wychowawca – w miarę możliwości – opiekuje się danym oddziałem przez cały etap kształcenia (I-III, IV-VI).

       3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły może dokonać zmiany na stanowisku wychowawcy w danym oddziale, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii Rodziców oraz Rady Pedagogicznej.

       4. Formy spełniania zadań wychowawcy powinny być dostosowane do wieku uczniów, ich potrzeb i możliwości rozwojowych oraz warunków środowiskowych Szkoły.

       5. Do obowiązków i zadań wychowawcy należy w szczególności:

 1. sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami.

 2. tworzenie warunków wspomagających rozwój i zainteresowania uczniów.

 3. przygotowywanie uczniów do życia w rodzinie i społeczeństwie.

 4. wdrażanie do klasowej codzienności zapisów Kontraktu Szkolnego, regulujących zasady współżycia w społeczności szkolnej.

 5. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów.

 6. rozwiązywanie – w miarę możliwości – konfliktów pomiędzy grupą uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

       1. W celu rzetelnej i efektywnej realizacji zadań określonych w &35 ust. 5 a-f, wychowawca powinien:

 1. otoczyć indywidualną, troskliwą opieką każdego wychowanka, a zgromadzone informacje i zaobserwowane problemy dokumentować w kartach obserwacji lub zeszycie wychowawcy klasy.

 2. poznać warunki życia i nauki wychowanków.

 3. poznać zainteresowania i predyspozycje wychowanków.

 4. utrzymywać stały kontakt z innymi nauczycielami oraz psychologiem i logopedą szkolnym, w celu koordynacji działań wychowawczych.

 5. współpracować z Rodzicami włączając ich w rozwiązywanie problemów wychowawczych.

 6. analizować i monitorować postępy w nauce swoich wychowanków.

 7. monitorować systematykę uczęszczania wychowanków na zajęcia edukacyjne.

 8. kształtować właściwe relacje pomiędzy uczniami, opierające się na szacunku, wzajemnym zrozumieniu i tolerancji dla przekonań i poglądów.

 9. zapoznać wychowanków i Rodziców z zasadami WSO.

 10. udzielać porad w zakresie dalszego kształcenia wychowanków.

 11. powiadamiać Rodziców uczniów, na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, o ewentualnych zagrożeniach oceną niedostateczną.

 12. powiadamiać uczniów i Rodziców, na 3 tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, o spodziewanych ocenach z poszczególnych przedmiotów oraz zachowania.

 13. wnikliwie i rzetelnie przygotowywać i opracowywać tematykę lekcji wychowawczych.

       1. W Szkole stosuje się następujące formy kontaktu wychowawcy z Rodzicami:

 1. zebrania klasowe.

 2. dyżury wychowawcze (co najmniej dwa razy w miesiącu).

 3. rozmowy indywidualne.

 4. listy informacyjne.

 5. zapisy w Dzienniczku Ucznia.

 6. kontakt elektroniczny (e-mail).

 7. rozmowy telefoniczne.

       1. Wychowawca współpracuje z psychologiem szkolnym oraz innymi specjalistami, świadczącymi w Szkole kwalifikowaną pomoc w rozwiązywaniu problemów i trudności.

       2. Wychowawca prowadzi określoną przepisami dokumentację pracy dydaktyczno-wychowawczej swojego oddziału, ze szczególnym uwzględnieniem:

 1. zamieszczenia w dzienniku lekcyjnym danych osobowych uczniów.

 2. kontrolowania wpisów innych nauczycieli w dzienniku lekcyjnym (tematy lekcji, ewidencja obecności w ciągu dnia).

 3. przygotowywania miesięcznych, semestralnych oraz rocznych zestawień statystycznych.

 4. wpisywania rocznych ocen uczniów do arkusza ocen.

 5. wypełniania dokumentacji związanej z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, w tym sporządzania zestawień klasyfikacyjnych.

 6. wypisywania świadectw ukończenia danego oddziału.

 7. prowadzenia dokumentacji spotkań i korespondencji z Rodzicami.

 8. prowadzenia dokumentacji wychowawcy klasowego zgodnie z ustaleniami.

 9. prowadzenia dokumentacji imprez, wycieczek i wyjazdów klasowych.

       1. Wychowawca ustala semestralną ocenę z zachowania ucznia, zgodnie ze szczegółowymi kryteriami ocen z zachowania.

       2. Wychowawca powiadamia telefonicznie Rodziców u nagłym zachorowaniu ucznia oraz ustala sposób odebrania go ze Szkoły.

       3. Wychowawca może zwolnić ucznia z lekcji odbywających się w danym dniu, na pisemną prośbę Rodziców/opiekunów prawnych ucznia.

 

& 36

WICEDYREKTOR

 1. W Szkole dopuszcza się możliwość utworzenia stanowiska wicedyrektora.

 2. Powołania i odwołania wicedyrektora dokonuje organ prowadzący lub – za zgodą organu prowadzącego – Dyrektor Szkoły.

 3. Wicedyrektor wykonuje zadania zgodnie z zakresem obowiązków i ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim a Dyrektorem, w szczególności:

 1. współkieruje bieżącą działalnością dydaktyczną placówki.

 2. ustala – w porozumieniu z Dyrektorem – tygodniowy podział zajęć edukacyjnych.

 3. współdecyduje o organizacji pracy zajęć pozalekcyjnych.

 4. sprawuje nadzór nad pracą nauczycieli oraz pracowników Szkoły.

 5. nadzoruje sposoby i terminowość dokumentowania pracy nauczycieli.

 6. umożliwia kontakt Rodziców z nauczycielami Szkoły.

 7. dysponuje środkami finansowymi Szkoły w przypadku nieobecności Dyrektora i ponosi odpowiedzialność za ich wykorzystanie.

 8. reprezentuje placówkę na zewnątrz w przypadku nieobecności Dyrektora Szkoły.

 

& 37

PSYCHOLOG, LOGOPEDA, PEDAGOG SZKOLNY

 1. W Szkole dopuszcza się możliwość utworzenia – w miarę potrzeb – stanowisk psychologa i logopedy szkolnego.

 2. Psycholog szkolny otacza opieką wszystkich uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z dysfunkcjami, trudnościami rozwojowymi lub zaburzeniami koncentracji oraz uczniów szczególnie uzdolnionych.

 3. Do zadań psychologa należy w szczególności:

  1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie potencjalnych możliwości i wspieranie mocnych stron uczniów.

  2. diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej i działań profilaktycznych.

  3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, Rodziców i nauczycieli.

  4. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.

  5. wspieranie wychowawców i nauczycieli w działaniach wynikających z programu wychowawczego Szkoły.

  6. prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 4. Logopeda otacza opieką uczniów z klas I-VI.

 5. Do zadań logopedy należy w szczególności:

  1. coroczne przeprowadzenie badań kwalifikujących uczniów do terapii logopedycznej.

  2. prowadzenie indywidualnej terapii logopedycznej uczniów zgodnie z zasadami sztuki logopedycznej.

  3. dokumentacja pracy indywidualnej z uczniami zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  4. współpraca z Rodzicami w celu eliminowania wad wymowy za pomocą ćwiczeń i zadań wykonywanych przez ucznia w domu.

  5. wspieranie nauczycieli i wychowawców w działaniach mających na celu ograniczenie bądź eliminację wad wymowy u uczniów.

  6. prowadzenie szkoleń dla Rodziców i nauczycieli.

 6. W Szkole istnieje możliwość utworzenia stanowiska pedagoga.

 7. Do zadań pedagoga szkolnego należy w szczególności:

  1. stała współpraca z Rodzicami, nauczycielami i Dyrektorem Szkoły.

  2. współdziałanie z instytucjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania.

  3. przeprowadzanie okresowych analiz sytuacji wychowawczej Szkoły.

  4. rozpoznanie warunków życia i nauki uczniów przejawiających trudności wychowawcze.

  5. kontrola realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów.

  6. udzielanie porad i pomocy Rodzicom w problemach natury wychowawczej.

  7. udzielanie pomocy nauczycielom i wychowawcom odnośnie pracy z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze.

  8. rozmowy indywidualne z uczniami mającymi trudności w nauce oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych, koleżeńskich, szkolnych.

  9. informowanie Rady Pedagogicznej o efektach swojej pracy.

  10. bieżące dokumentowanie swojej pracy.

 8. Rodzice, nauczyciele i uczniowie mają możliwość indywidualnego kontaktu z psychologiem, logopedą i pedagogiem szkolnym w godzinach ustalonych przez Dyrektora Szkoły i podanych do wiadomości publicznej na początku każdego roku szkolnego.

 

& 38

NAUCZYCIELE SPECJALIŚCI

 1. Szkoła może zatrudniać nauczycieli-specjalistów oraz instruktorów posiadających kwalifikacje do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych określonego rodzaju.

 2. Nauczyciele specjaliści oraz instruktorzy mogą zostać zatrudnieni:

  1. w oparciu o umowę o pracę.

  2. w oparciu o umowę cywilnoprawną.

  3. w oparciu o rachunek wystawiany przez nauczyciela prowadzącego działalność gospodarczą.

  4. w oparciu o umowę z instytucjami, zatrudniającymi nauczycieli lub instruktorów (szkoły tańca, szkoły językowe itp.).

 3. Nauczyciele-specjaliści oraz instruktorzy zobowiązani są do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych z uczniami w zakresie swoich specjalności.

 4. Nauczyciele-specjaliści oraz instruktorzy zobowiązani są dokumentować przeprowadzone zajęcia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 5. Forma, organizacja i przebieg zajęć musi być dostosowana do możliwości i potrzeb uczniów.

 6. Szczegółowe zakresy obowiązków nauczycieli-specjalistów określa Dyrektor Szkoły.

 

& 39

PRACOWNICY SZKOŁY

 1. W Szkole zatrudnieni są – w miarę potrzeb - pracownicy administracyjni oraz pracownicy obsługi.

 2. Pracowników Szkoły zatrudnia i zwalnia organ prowadzący w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, na mocy przepisów zawartych w Kodeksie Pracy.

 3. Zakres obowiązków pracowników Szkoły ustala organ prowadzący w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

 4. Wynagrodzenie pracowników Szkoły określa Regulamin Wynagradzania i Premiowania.

 

 

ROZDZIAŁ JEDENASTY

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

& 40

 1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności szkolnej – uczniów, nauczycieli, Rodziców, pracowników obsługi i administracji.

 2. Zmiany w niniejszym Statucie wprowadza organ prowadzący Szkołę, z wyłączeniem zmian w Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania, wprowadzanych uchwałą Rady Pedagogicznej.

 3. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

  1. wywieszenie Statutu na tablicy ogłoszeń szkolnych.

  2. udostępnienie Statutu zainteresowanym przez Dyrektora Szkoły.

  3. zamieszczenie Statutu wraz z WSO na stronie internetowej Szkoły.

 4. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w placówce nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Satutu.

 5. Szkoła posiada patrona i nosi imię Stanisława Lema.

 6. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

 7. Szkoła używa pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

 8. Szkoła posiada stronę internetową.

 9. Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2014.

 

 

 

 

 

 

© BAJKOWE KRÓLESTWO